TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Báčsky Petrovec

Kontakt:

Opština Bački Petrovac
(Obec Báčsky Petrovec)
Kolarova 6
21470 Báčsky Petrovec
Srbsko

tel.+381-21-780 378
fax: + 381-21-780 571
e-mail: opstina@backipetrovac.rs
www.backipetrovac.rs

 

Báčki Petrovac, Srbsko
Súradnice:  45° 22′ N, 19° 36′ E
Rozloha:  158 km2
Obyvateľstvo:  14 681 (2002)
Hustota:  93 / km2
Zmluva podpísaná:  15. 10. 1998
 

Všeobecné informácie:

Informácie o Srbsku
Štátne zriadenie: republika
Rozloha: 77 474 km2  
Počet obyvateľov: 10 159 046
Hlavné mesto: Belehrad
Úradný jazyk: srbština
 
Srbská republika leží v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove. Tento vnútrozemský štát susedí s Maďarskom, Rumunskom, Bulharskom, Macedónskom, Albánskom, Čiernou Horou, Bosnou a Hercegovinou a Chorvátskom. Srbsko zaberá hornaté územie, ktoré prechádza do plochej Podunajskej nížiny. Nachádzajú sa tu rozľahlé krasové územia s jaskyňami a ponornými riečkami.

Územie bývalej Juhoslávie bolo pôvodne súčasťou Rímskej a Byzantskej ríše a od 6. storočia sem začali prenikať slovanské kmene. Po roku 1945 získali nad územím kontrolu komunisti, ktorí obnovili predvojnovú Juhosláviu na formálne federatívnom základe. A až po smrti Jozefa B. Tita dochádza k oslabeniu centrálnej vlády a zosilneniu požiadaviek rozvinutejších republík na väčšiu autonómiu. V roku 1991 sa Juhoslávia rozpadla, keď jednotlivé zväzové republiky postupne vyhlásili nezávislosť a zo zväzu vystúpili. O zotrvanie vo federácii prejavilo záujem jedine Srbsko a Čierna Hora, ktorej predstavitelia utvorili tzv. Novú Juhosláviu. Tá však nezískala medzinárodné uznanie. Vojna na konci 20. storočia tu spôsobila veľkú migráciu obyvateľstva a negatívne ovplyvnila životnú úroveň krajiny.      

 

Informácie o meste Báčsky Petrovec
Rozloha : 158 km2   
Počet obyvateľov: 16 900
 
Obec Báčsky Petrovec sa nachádza v Srbskej republike v južnej časti Báčky, na úrodnom území medzi obcami Nový Sad, Vrbas a Báčska Palanka. Jeho územie prelína sieť kanálov integračného systému Dunaj-Tisa, ktorý je splavný po celom svojom toku. Obec v súčasnosti tvoria štyri osídlenia, a to Báčsky Petrovec ako osídlenie mestského charakteru, Kulpín, Hložany a Maglic s dedinským charakterom panónskeho typu. Pre územie je charakteristické rôznorodé národnostné zloženie obyvateľstva, pričom viac ako 70% tvoria Slováci.  
 
História
História Báčskeho Petrovca siaha až do stredoveku a meno Petrovec pochádza z 13. storočia, keď bol v obci uznaný samostatný farský úrad s kostolom venovaným sv. Petrovi. V tureckých zápisoch sa toto pomenovanie po prvýkrát spomína v roku 1553 ako osada s 19 domcami.  
Prví Slováci prišli do Petrovca na žiadosť vtedajšieho veľkostatkára Mihajla Čarnojeviča v roku 1745 pod vedením slobodníka Mateja Čániho z Málinca.
 
Kultúra a vzdelanie
Keďže Báčsky Petrovec patrí k najväčšej slovenskej obci v Báčke, stalo sa strediskom najvyšších vyučovacích inštitúcií Slovákov v krajine. Dokazuje to aj Slovenské gymnázium, založené v roku 1919, ktoré má dôležitý význam na zachovanie národnej identity slovenskej národnosti v Juhoslávii a Učiteľská škola. Práve s takýmto účelom sa tu pravidelne konajú Slovenské národné slávnosti. Petrovec je zároveň centrom mnohopočetných kultúrnych, osvetových, hudobných, tanečných a ďalších kultúrno-umeleckých manifestácií. V roku 1845 začala v obci svoju činnosť knižnica, ktorá dnes disponuje s bohatým knižným fondom a v roku 1866 bolo na verejnosti prezentované prvé ochotnícke predstavenie.
 
Ekonomika
Od roku 1957, keď sa zaviedol komunálny systém, Petrovec ako najväčšia obec s najvyvinutejšími sekundárnymi a terciárnymi činnosťami sa stala strediskom komúny. K základnej hospodárskej činnosti patrí poľnohospodárstvo, založené na vysoko produkčnej výrobe poľnohospodárskych kultúr, dobytkárstve a zeleninárstve. Zastúpenie má aj spracovateľský a kovorobný priemysel, stavebná operatíva, tlačiarensko-grafická činnosť, obchod a pohostinské služby. Remeslá tu majú svoju dlhú tradíciu, a tak má aj poskytovanie remeselníckych služieb a drobné hospodárstvo významný vplyv na rozvoj turistiky.
 

Turizmus
K turistickým atraktivitám patria početné pamätníky, ktoré svedčia o bohatom kultúrno-historickom a etnografickom dedičstve tohoto územia. V Báčskom Petrovci nájdu návštevníci dom ešte z čias feudalizmu, budovu farského úradu so slovenským evanjelickým kostolom z roku 1823 a mniač na spracovanie konope, ktorý patrí k chráneným kultúrnym pamiatkam.

 

spoznajte_báčsky_petrovec

 

Báčsky Petrovec, Srbsko
15.10.1998  Zmluva o priateľstve, partnerstve a trvalej spolupráci

Obec tvoria štyri osady: Báčsky Petrovec, Kulpín, Magliť, Hložany

 • charakteristické rôznorodé národnostné zloţenie obyvateľstva (viac ako 66% obyvateľstva tvoria Slováci)
 • stredisko najvyšších vyučovacích inštitúcií Slovákov v krajine 
 • sídlia tu: Matica Slovenská, Národné múzeum, Galéria Zuzky Medveďovej, Poľnohospodárske múzeum, Knižnica Štefana Homolu, Galéria Vladimíra Urbančeka, Združenie Ahoj
 • centrum kultúrnych, osvetových, hudobných, tanečných a ďalších kultúrno-umeleckých manifestácií
 • Spolupráca v oblasti kultúry:
  - každoročná účasť slovenskej delegácie v Báčskom Petrovci na Slovenských národných slávnostiach a Oslavách dňa Petrovca
  - každoročná účasť srbskej delegácie v Nitre na Cyrilo-metodských slávnostiach 
 • Spolupráca Policajného zboru v Báčskom Petrovci s príslušníkmi Mestskej polície v Nitre založená na výmene skúseností 
 • Spolupráca v oblasti vzdelávania:
  - spolupráca škôl - Gymnázium, Párovská 1, Nitra a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci
  - výmena skúseností projektových tímov z oboch miest 
 • Spoločná účasť na rôznych workshopoch, konferenciách a pracovných stretnutiach
 •  Zaujímavosti o obci
  • „klobasiáda“ – Festival klobás, počas ktorého odborníci hodnotia klobásy výrobcov tejto gastro špeciality, prebieha súťaž v zhotovení najchutnejšej sviežej petrovskej klobásy, tiež súťaž o najlepšiu domácu pálenku
  • Medzinárodný Festival svadobných obyčají – svadobné zvyklosti multikultúrneho, multietnického a multikonfesijného prostredia
  • Knižnica Štefana Homolu – najväčšia knižnica mimo územia Slovenska s knižným fondom prevažne v slovenčine, je jednou z najstarších knižníc na území Srbska

Viac informácií o meste Báčsky Petrovec nájdete na stránke www.backipetrovac.rs.
 
 

Meet Báčsky Petrovec

Báčsky Petrovec, Serbia
July 15th ,1998 - Partnership, friendship and permanent cooperation agreement
The municipality form four settlements: Báčsky Petrovec, Kulpín, Maglić, Hložany

 • Characterized by the diverse national composition of the population (more than 66% of the population are Slovaks)
 • Center of the highest educational institutions of Slovaks in the country
 • Here are located: Matica Slovenská, National Museum, Zuzka Medveďová art gallery, Agricultural museum, Štefan Homola library, Vladimír Urbanček art gallery, Association Ahoj.
 • Heart of the cultural, educational, folklore and other cultural and artistic manifestations
 • Collaboration in the field of culture:
  - yearly participation of the Slovak delegation in Báčsky Petrovec during the Slovak national festival (Slovenské národné slávnosti) and celebrations of Petrovec (Dni Petrovca)
  - yearly participation of the Serbian delegation in Nitra during the days of Saints Cyril and Methodius (Cyrilo-metodské slávnosti)
 • Collaboration between the police force in Báčsky Petrovec and the municipal police in Nitra based on the exchange of experience
 • Collaboration in the field of education:
  - cooperation between schools Gymnázium, Párovská 1, Nitra and Gymnázium Jána Kollára in Báčsky Petrovec
  - exchange of experience of project teams from both cities
 • Mutual participation at various workshops, conferences and business meetings

 • Interesting fact about the Báčsky Petrovec municipality:
 • „klobasiáda“ - Sausage festival, during which experts grade the sausages of various producers, a competition for the most tastiest sausage is held and there is also a competition for the best homemade pálenka (Slovak fruit brandy)
 • ‘’Medzinárodný Festival svadobných obyčají’’ - The international wedding festival held in Báčsky Petrovec, at which are demonstrated wedding habits of a multicultural, multi-ethnic and multiconfessional environment.
 • Knižnica Štefana Homolu - The Štefan Homola library; the largest Slovak library outside of Slovakia, with books written mostly in the Slovak language. It is one of the oldest libraries in Serbia.

You can find more information concerning Báčsky Petrovec on the website: www.backipetrovac.rs.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek