TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zápisy do škôlok a škôl v Nitre

Zápisy do škôlok a škôl v Nitre
MŠ a ZŠ

Mesto Nitra oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční
v dňoch 4. 5. a 5. 5. 2021

 

Zápis do prvého ročníka základných škôl bude prebiehať od 12. 4. do 16. 4. 2021.  Rodičia si môžu vybrať jednu zo štrnástich škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

 


Podrobné informácie získate na webových stránkach základných škôl alebo ich telefónnych číslach.

  Základná škola webová stránka telefónne číslo
1 ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1 www.zspribinunr.edupage.org  65 11 832
2 ZŠ Beethovenova 11 www.zsbeethovenova.edupage.org 65 11 186
3 ZŠ Benkova 34 www.zsbenkova.edupage.org 77 31 015
4 ZŠ Cabajská 2 www.zscabajska.edupage.org 77 20 802
5 ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6 www.zszobor.edupage.org 74 12 379
6 ZŠ Fatranská 14 www.zsfatranskanr.sk 65 86 045
7 ZŠ Krčméryho 2 www.zskrcmeryho.sk 77 28 381
8 ZŠ Na Hôrke 30 www.zsnahorke.edupage.org  77 32 964
9 ZŠ Nábrežie mládeže 5 www.zsnm.edupage.org 65 54 538
10 ZŠ s MŠ Novozámocká 129 www.zsmsnovozamocka.edupage.org 74 15 211
11 ZŠ Ščasného 22 www.zsdrazovce.edupage.org 65 62 145
12 ZŠ Škultétyho 1 www.zsskultetyhonitra.edupage.org 65 18 946
13 ZŠ Topoľová 8 www.zstopolovanr.edupage.org 64 10 031
14 ZŠ Tulipánová 1 www.zstulipanova.edupage.org 74 17 106

 

 

Zápis detí do materských škôl
Ako a kedy podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Mesto Nitra oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 4. 5. a 5. 5.

Spôsob podávania žiadostí a podmienky prijímania detí budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých materských škôl.

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

  • poštou na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na e- mailovú adresu konkrétnej materskej školy,
  • osobne v budove  konkrétnej materskej školy. Čas a  spôsob preberania žiadostí si určí  každá materská škola samostatne podľa jej podmienok a možností tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

Zákonný zástupca dieťaťa, okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Spádové materské školy pre jednotlivé časti a ulice mesta Nitra budú určené nariadením mesta Nitry a zverejnené na webovej stránke mesta Nitry a jednotlivých materských škôl.

Formulár žiadosti je na stiahnutie:

Kontaktné údaje a informácie jednotlivých materských škôl: https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18126www.msnitra.org,

Mestský úrad v Nitre, odbor školstva, mládeže a športu:
tel. kontakt: 0911 422 012, 037/ 650 22 76
e- mail.: feketeova@msunitra.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
farska-spojena-katolicka 156.1 kB pdf 20.3.2021
sv-Gorazda 260.8 kB pdf 20.3.2021
tulipanova 263.4 kB pdf 20.3.2021
nahorke 425.7 kB pdf 20.3.2021
beethowen 485.3 kB pdf 20.3.2021
skultetyho 434.5 kB pdf 20.3.2021
cabajska 604 kB pdf 20.3.2021
zs-jelenecka 1003.9 kB pdf 20.3.2021
svatopluk 1.04 MB pdf 20.3.2021
kniezata-pribinu 1.11 MB pdf 20.3.2021
zš piaristi nitra 301.3 kB pdf 20.3.2021
zš benkova so špeciálnym nadaním 86.5 kB pdf 20.3.2021
zš benkova 85.5 kB pdf 20.3.2021
zš nábrežie mládeže 844.5 kB pdf 20.3.2021
zš topoľová 279.9 kB pdf 20.3.2021
zš sv.gorazda 54.6 kB pdf 20.3.2021