Krajské osvetové stredisko

images/11-11-2014_02-55-15_crop.jpg

Krajské osvetové stredisko v Nitre je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou.
Tvoria ho tri oddelenia: tvorivosti, vzdelávania a služieb.

Oddelenie tvorivosti pripravuje súťaže na krajskej, regionálnej, okresnej a obvodnej úrovni pre amatérskych umelcov v rôznych oblastiach: výtvarné umenie, literárna tvorba, hovorené a umelecké  slovo, hudba, spev, tanec, folklór, divadlo, fotografia a film. V rámci uchovávania tradícií ponúkame tvorivé dielne ľudových remesiel pre deti, mládež, dospelých i marginalizované skupiny obyvateľstva. Venujeme sa menšinovej kultúre. Vo výstavných sálach celoročne prezentujeme záujmovo-umeleckú činnosť prostredníctvom autorských a kolektívnych výstav detí, mládeže i dospelých.

Oddelenie vzdelávania pripravuje odborné semináre pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho samosprávneho kraja zamerané na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a zručností potrebných pre prácu. Vzdelávanie pre širokú verejnosť realizujeme aj prostredníctvom neakreditovaných kurzov, školení, seminárov, prednášok, besied, animačných aktivít a súťaží. Dotýkajú sa viacerých oblastí: environmentálnej tematiky, zdravého životného štýlu, histórie, filozofie, astronómie , geografie. Organizujeme aj programy sociálnej prevencie a rozmanitú klubovú činnosť, ktorá napomáha plnohodnotne využívať voľný čas.

Oddelenie služieb v rámci pomoci obciam, spoločenským organizáciám, združeniam, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka spracovanie propagácie podujatia prostredníctvom edičných prác – pozvánky, letáky, plagáty, pamätné a ďakovné listy, diplomy a osvedčenia. Zároveň vieme zabezpečiť ozvučenie podujatí. Vo svojich priestoroch ponúkame pre širokú verejnosť jednorázový prenájom priestorov s maximálnou kapacitou 80 miest vhodných na súťaže, prednášky a semináre. Všetky miestnosti sú vybavené audio a video technikou s možnosťou pripojenia na internet.

V budove Krajského osvetového strediska sídli aj hvezdáreň, ktorú vedie zamestnanec Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Organizuje semináre, besedy, pozorovania pre verejnosť a v spolupráci s KOS aj výstavy a súťaže.
Exkurzie do hvezdárne pre organizované skupiny a školy je potrebné nahlásiť vopred na e-mail: jana.ondruskova@kosnr.sk, tel. 0911 540 016, 037 7333 59 88, vstupné 0,50 €.

Kontakt:
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE, Fatranská 3, 949 01 Nitra
tel.: 037 653 15 44, 0911 221 466, www.kosnr.sk
 

Kalendár podujatí