Nitriansky hrad a hradný areál

images/16-07-2013_12-50-17_crop.jpg

Nitriansky hrad a hradný areál
Nitriansky hrad sa zaraďuje medzi najvýraznejšie dominanty Nitry. Bol postavený na vápencovom vrchu, ktorý z troch strán obteká meander rieky Nitra. Zaraďuje sa medzi národné kultúrne pamiatky a spolu s Horným mestom na južnom svahu hradného kopca bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nitriansky hrad sa skladá zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou.      

       SPÄŤ NA ZOZNAM


Časti Nitrianskeho hradu
Do areálu hradu sa vchádza cez vstupnú bránu s lomeným pôdorysom. Vnútorná renesančná brána biskupa Mošóciho vznikla v 16. storočí. Vonkajšia brána biskupa Pálffyho z roku 1673 mala v minulosti dôležitú úlohu pri obrane hradu s veľkou delostreleckou podporou. V hradnom areáli sa nachádza Katedrála sv. Emeráma, ktorá bola vytvorená spojením troch stavieb rozličného stavebného slohu. Ide o románsky Kostol sv. Emeráma (11. st.), Horný kostol (14. st., pôvodne gotický) a Dolný kostol (17. st.).
Kostol sv. Emeráma sa považuje za najstaršiu časť katedrály. Románsky kostolík má románsku apsidu v tvare podkovy, ktorú od štvorcovej lode oddeľuje víťazný oblúk pochádzajúci podobne ako loď zo 14. storočia. Pôvodná stavba bola poškodená a v roku 1328 skrátená, aby sa našlo miesto na postavenie oporných pilierov Horného kostola. Po dostavbe gotického chrámu sa časť gotického kostola využívala ako archív. V roku 1465, po jeho vypálení, románsku časť hradného kostola zvýšili a zaklenuli rebrovou klenbou. Do súčasnej podoby bol interiér kostola prestavaný v rokoch 1930 a 1931 v rámci príprav na Pribinove slávnosti v roku 1933. Umelecky bol dotvorený slovenskými umelcami: J. Pospíšil- drevený kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom na modernom oltári, L. Majerský - štylizovaný štátny, župný a slovenský znak na západnom múre, Ľ. Fulla - farebné vitráže okien s postavami sv. Ondreja a sv. Beňadika. Medzi ďalšie vzácne diela patrí truhlica z tepaného striebra z roku 1674 s pozostatkami svätcov a patrónov kostola a reliéfna plastika z 13. storočia nájdená v roku 1930. Keďže znázorňuje donátora sediaceho na modeli kostola, je známa ako tzv. donátorský reliéf.

Horný kostol (jednoloďový gotický chrám) bol vybudovaný na najvyššom mieste skalnej vyvýšeniny medzi rokmi 1333 až 1355. Gotický vzhľad si kostol uchoval až do začiatku 18. storočia. Horný kostol bol upravený- pristaval sa k nemu Dolný kostol, s ktorým slohovo zjednotili interiérovú časť a vonkajšia úprava pozostávala z pristavania barokovej Kaplnky sv. Barbory. Autorom fresiek a malieb v kaplnke je rakúsky maliar talianskeho pôvodu A. Galliarti. Hlavný oltár sv. Spasiteľa s mohutnou stĺpovitou architektúrou vysvätený v roku 1732 patrí k najcennejším pamiatkam Horného kostola. Do výklenku bola umiestnená renesančná krstiteľnica (1643), ktorú vytvoril M. Weigel v Banskej Bystrici. Pri príležitosti Cyrilometodských osláv v roku 1933 pribudol do Horného kostola veľký organ majstra O. Važanského.

Dolný kostol pribudol až pri dobýjaní hradu vojskami Gabriela Betlena a je najmladšou časťou hradnej katedrály. Postavený bol medzi rokmi 1621 až 1642. Interiér Dolného kostola predstavuje nádherný oltár z roku 1662. Ten sa zaraďuje medzi najcennejšie umelecké pamiatky celej katedrály. Ústrednou časťou oltára je dielo rakúskeho sochára J. Perneggera, plastický reliéf Snímanie z Kríža. Pod hlavnú plastiku bol umiestnený mramorový reliéf Ukladanie do hrobu. Okrem týchto dvoch plastík sa v Dolnom kostole nachádzajú aj tri bočné neskorobarokové oltáre z 18. storočia a tri náhrobky nitrianskych biskupov z 15. a zo 16. storočia. Jedným z posledných objavov v tejto časti katedrály je gotická freska. Maliarska technika a štýl odkrytých fragmentov zaraďuje túto fresku k významným príkladom šírenia podnetov talianskeho trecenta v stredoeurópskom maliarstve okolo roku 1400. Vchod do Dolného kostola je aj vchodom do katedrály. V roku 1642 bola k južnému múru pristavaná kostolná veža, vedľa nej sa nachádza dvojpodlažná katedrálna sakristia s množstvom umelecky hodnotných liturgických predmetov (kalichy neskorogotické, barokové a klasicistické, baroková monštrancia z roku 1692, barokové kadidlo z roku 1775, ktoré pôvodne patrilo zoborskému kláštoru a ďalších výnimočných diel). Na Nitrianskom hrade sa nachádza niekoľko krýpt. Jednou z nich je aj krypta pod svätyňou, ktorú dal zhotoviť pre biskupov a kanonikov v 18. storočí Ladislav Adam Erdödy, biskup v Nitre v rokoch 1706 – 1736. Dnes je vchod do nej zvonka, v stene Horného kostola od Vazulovej veže. Prvý biskup pochovaný v tejto katedrálnej krypte bol biskup Ján Gustíni - Zubrohlavský. Celkovo je v krypte pochovaných niekoľko biskupov- Ján Gustíni, Jozef Kluch, Jozef Vurum, Imrich II. Paluďaj, Augustín Roškováni, Imrich III. Bende, Karol Kmeťko, Eduard Nécsey a od roku 1988 Ján Pásztor. Vpravo na východnom nádvorí hradného návršia pri hradnej studni sa nachádza kanonická krypta. Vznikla z delostreleckých kazemát severného bastiónu, vchod do nej bol zakrytý kamennou platňou. Používa sa od roku 1863 na pochovávanie kanonikov. Neskorobarokový Biskupský palác bol k hradnej katedrále pristavaný od západnej strany. Je zložený z troch podlaží a nádvoria. Jeho súčasný vzhľad vznikol v rokoch 1732 – 1739. Donedávna bol Biskupský palác využívaný Archeologickým ústavom SAV, no v súčasnosti je opäť sídlom nitrianskeho biskupa. Pred vchodom na nádvorie Biskupského paláca sa nachádza hradné nádvorie s parkom a terasou.

Nitriansky hrad a Hradný areál, Námestie Jána Pavla II. 7, Tel.: +421 (0)37 772 17 47, www.nitrianskyhrad.sk
Otváracie hodiny hradného areálu:
apríl – október:    6.00 – 19.00 h, v piatok do 22.00 h
november – marec:   7.00 – 17.00 h

Otváracie hodiny Katedrály (Baziliky minor):
apríl – október: 
pondelok-sobota 9.00 -12.00 a 13.00 – 18.00 h
nedeľa  10.00 -12.00 a 13.00 – 17.00 h

november – marec:  
pondelok-nedeľa  9.00 -12.00 a 13.00 – 16.00 hDiecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva
Súčasťou hradného areálu je aj Diecézne múzeum, ktoré bolo otvorené v roku 2007 v bývalej hospodárskej budove, ako prvé diecézne múzeum na Slovensku. Na prízemí múzea sa nachádzajú listiny, rôzne dokumenty späté s počiatkami kresťanstva u nás, modely archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Kľačian, ďalej je tu najstaršia rukopisná kniha na území Slovenska- Nitriansky evanjeliár z roku 1083, kópie Zoborských listín z rokov 1111 a 1113. V suteréne sa nachádza expozícia hodnotných liturgických predmetov, ako kalichy, monštrancie a biskupské berly. K najzaujímavejším patrí kalich Udalrica de Budy, barokový kalich a monštrancia biskupa Jakuba Haška.
Tel.: +421 (0)37/772 17 47
Otváracie hodiny:
apríl – október        Utorok – Nedeľa: 10.00 – 18.00 h
november – marec   Piatok – Nedeľa: 10.00 – 15.00 h


Vazulova veža a hradná studňa
Na mieste súčasnej Vazulovej veže stálo kedysi opevnenie, ktoré bolo postupne prestavané. Vazulova veža mala pôvodne dve podlažia s dvoma vstupmi z nádvoria a z hradnej ochodze. V spodnej časti veže sa nachádzala strieľňa pre kanón a na hornom podlaží boli smerom na východ umiestnené dve okná a jedno na sever. Vazulova veža nemá na starších fotkách šikmú strechu. Tá bola postavená až počas nedávnej rekonštrukcie hradu. Pod vežou sa nachádza hladomorňa. Múr s vežou uzatvára malé východné nádvorie s hradnou studňou, ktorá mala hĺbku minimálne 60 metrov. Nad ňou sa nachádzalo čerpacie zariadenie s veľkým dreveným bubnom na vyťahovanie vody.
 

Kazematy
Expozícia kazematy sa nachádza v juhovýchodnom bastióne hradu. Je to archeologická expozícia prezentujúca komorový veľkomoravský val a premeny systému opevnenia Nitrianskeho hradu. Samotná kazemata vznikla pri prestavbách múrov po bojoch medzi Turkami a cisárskymi vojskami v roku 1664, kedy bolo celé opevnenie hradu silno poškodené. Z tohto obdobia pochádza nové, bastiónové opevnenie. Západný a južný múr bastiónu tvoria steny dnešnej kazematy. V tom čase bol však tento priestor vyplnený násypom spevňujúcim murované opevnenie. Povrch terénu bol na úrovni spodnej časti klenby. V roku 1663 hrad obsadili Turci. O rok neskôr cisárske vojská v snahe obsadiť hrad vyhĺbili na západnej i východnej strane hradného kopca tzv. dobýjacie chodby. Jedna z nich viedla i do juhovýchodného bastiónu, ústí do južnej steny kazematy, ešte i dnes je v tejto expozícii viditeľná. Po týchto bojoch biskup Tomáš Pálffy vybudoval nové opevnenie hradu. Starší juhovýchodný bastión obstavali z južnej strany novým múrom. Priestor medzi múrmi starého a nového bastiónu nezasypali, ale zaklenuli a ponechali prázdny. V tom čase vznikla dnešná podoba kazemát aj so strieľňou, aby chránila prístup k hradnej bráne.
Tel.: +421 (0)37/772 17 47
Otváracie hodiny:
apríl – október:  Utorok – Nedeľa: 10.00 – 18.00 h
november - marec:  zatvorené
stála expozícia „Od veľkomoravského valu k barokovému bastiónu“


Gotická priekopa

Vnútorná priekopa hradu tvorila v stredoveku systém opevnenia. Dnes je po rekonštrukcii z roku 2011 využívaná ako letný amfiteáter. V letných mesiacoch sa tu konajú projekcie filmov a koncertné vystúpenia pod holým nebom. Gotická priekopa je voľne prístupná pre každého návštevníka. Nachádza sa v juhovýchodnej časti hradného areálu.

 

Castellum Cafe
Námestie Jána Pavla II. č.7, tel. 0915 859 548
kaviareň, reštaurácia
otvorená denne od 10.00 do 22.00 h
www.nitrianskyhrad.sk/castellum-cafeOtváracie hodiny na Nitrianskom hrade:
Areál hradu
leto (apríl - október) od 6.00 do 19.00 h (v piatok do 22.00 h)
zima (november - marec) od 7.00 do 17.00 h

Bazilika - biskupská katedrála
leto (apríl - október) pondelok-sobota  9.00-12.00 a 13.00-18.00 h,
                                nedeľa 10.00-12.00 a 13.00-17.00 h
zima (november - marec) pondelok-nedeľa 9.00-12.00 a 13.00-16.00 h

Veža katedrály
zima (november - marec) zatvorené

Diecézne múzeum
leto (apríl - október)  utorok-nedeľa 10.00-18.00 h
zima (november - marec) piatok-nedeľa 10.00-15.00 h

Kazematy
leto (apríl - október)  utorok-nedeľa 10.00-18.00 h
zima (november - marec) zatvorené

Záhrady
leto (apríl - október)  pondelok-nedeľa 7.00-19.00 h
zima (november - marec) pondelok-nedeľa 7.00-17.00 h

 

Vstupné:
Hradný areál   0.50 €
Kompletné vstupné s vežou  4 €, zľavnené vstupné 2 € (deti od 6 do 18 rokov, študenti do 26 rokov, seniori nad 62 rokov)
Kombinované vstupné (expozície)   2 €, zľavné vstupné 1 €
Malý okruh (expozície so sprievodcom)   3 €, zľavnenené vstupné 1.50 €
Veľký okruh (expozície so sprievodcom)  5 €, zľavnené vstupné 2.50 €

 

SPÄŤ NA ZOZNAM


Dokumenty na stiahnutie


Fotogaléria: Nitriansky hrad

Fotogaléria

Kalendár podujatí