Prírodná rezervácia Lupka

images/16-03-2012_10-15-57_crop.jpg

Prírodná rezervácia Lupka sa nachádza podobne ako Zoborská lesostep na juhozápadnom výbežku zoborského masívu, juhový- chodne od mestskej časti Dražovce. Na nízkom návrší (249 m), bohatom na archeologické nálezy, možno skúmať zmeny v skladbe vegetácie rastúcej na vápencovom a na kremencovom podklade. Na vápencoch rastú podobné stepné a lesostepné druhy ako v Zoborskej lesostepi, rastlinný kryt na kremencoch je úplne odlišný. Podobá sa na vegetáciu na iných kremencových skalách hojne rozšírených v pohorí Tribeč. Na južnom vápencovom svahu rastie hlaváčik jarný, poniklec veľkokvetý, kosatec nízky, jasenec biely, veternica lesná, jaseň mannový a sinokvet mäkký. Na kremencoch prevládajú vres obyčajný, trnka obyčajná, višňa krovitá, metlica krivolaká a početné druhy ruží. Z hmyzu je najvzácnejšia modlivka zelená a sága stepná. Klimaticky patrí územie medzi najteplejšie a najsuchšie polohy Slovenska. Kvôli zachovaniu druhového bohatstva stepných lúk sa táto lokalita pravidelne kosí.

Kalendár podujatí