Sochy

Na území mesta Nitry sa dnes nachádza približne 100 rôznych umeleckých artefaktov viacerých druhov. Tieto diela patria medzi hnuteľné kultúrne pamiatky. Väčšinu z nich je možné rozčleniť na sakrálnu prícestnú architektúru a pamiatky súčasnosti.
Medzi sakrálne pamiatky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Nitry patrí predovšetkým inventár kostolov, chrámov a kaplniek, ktoré sa v meste nachádzajú. Tvorí ich nespočetné množstvo veľmi cenných kníh, bohoslužobných predmetov, ornátov, sôch, oltárov, ktoré sú súčasťou interiéru týchto objektov.

Najcennejšie predmety z tejto oblasti sú súčasťou tzv.hradného pokladu, ktorý je uložený na Nitrianskom hrade /baroková monštrancia z r.1692, barokové kadidlo z r.1775 zo Zoborského kláštora, Absteinov prsteň z r.1692, zlatý kalich z 16.stor., zbierka biskupských beriel a Nitriansky evanjeliár/, ale aj kamenný reliéf z r.1662 s vytesanými dvoma reliéfnymi scénami zo života Ježiša Krista. Medzi cenné diela však patrí napríklad aj súbor reliéfnych scén zo života sv.Františka z Assisi z 18.stor., alebo kamenný reliéf znázorňujúci sv.Petra a Pavla z r.1663 vo „františkánskom kostole“. V kostolíku sv.Emeráma na hrade sú umiestnené relikvie sv.Ondreja a Benedikta. Súčasťou interiéru kostola Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii je vzácna drevorezba Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sú každoročne organizované púte. Vzácny barokový mramorový oltár z r.1750 sa nachádza v Piaristickom kostole sv.Ladislava.
Unikátnou hnuteľnou pamiatkou nielen Nitry, ale aj celého Slovenska je samozrejme Diecézna knižnica s jej fond, ktorý obsahuje približne 66 000 zväzkov. Najcennejšími pamiatkami sú inkunábuly – teda prvotlače, ktoré vznikli pred rokom 1500 a mnohé iné vzácne diela.
Sakrálne pamiatky mesta Nitry však tvorí aj tzv.sakrálna prícestná architektúra, ktorú tvoria sochy s náboženskou tematikou, kríže, hroby, a i. K najcennejším patrí Morový stĺp z r.1750, súsošie sv.Jána Nepomuckého na hradnom kopci, 13 sôch na Cyrilometodskom námestí, socha sv.Floriána na Námestí Kráľovn Pkoja, Mariánsky stĺp na Svätoplukovom námestí, socha Sedembolestnej Panny Márie z r.1763 n rohu Piaristickej ulice, ako aj viaceré originály /mestský erb pravdepodobne z Tureckej brány, sochy svätých z pôvodnej výzdoby Cyrilometodského námestia, a.i./, ktoré prechádzajú postupnou rekonštrukciou.

Diela súčasného obdobia pochádzajú predovšetkým z obdobia rokov 1960-2000, kedy vznikali viaceré sídliská a bloky domov, ktoré boli dotvárané vhodnými umeleckými dielai. Autormi väčšiny sôch v našom meste sú nitrianski sochári akad.soch.Július Bartfay a jeho syn akad.soch.Tibor Bartfay. Nájdeme tu aj niekoľko umeleckých diel od Nitranov akad.soch.Milana Marciňu, akad.mal.Mariána Žilíka, a.i.
Pred vstupom do hradného areálu púta pozornosť Pamätník Milénia – PROGLAS, ktorý predstavuje text Proglasu - predslovu k preloženému evanjeliu, ktoré priniesli sv.Cyril a a Metod od akad.mal.Mariána Žilíka. Neďaleko vstupnej brány do hradu je umiestnené súsošie Solúnski bratia od akad.soch.Ľudmily Cvengrošovej. Na Pribinovom námestí upúta bronzová socha kniežaťa Pribinu z r.1989 od akad.soch.Tibora Bartfaya. V mestskom parku na Sihoti pod hradom sa nachádza Pomník padlých hrdinov v I.sv.vojne od akad.soch.A.Fintu z r.1918 a dielo Protest proti vojne od akad.soch.Tibora Bartfaya z r.1964.
V r.1996 bola zrekonštruovaná pešia zóna v Nitre, ktorá dostala novú podobu s námetmi z obdobia Veľkej Moravy v prevedení Nitranov akad.mal.Mariána Žilíka, akad.soch.Jaroslava Košša a Ing.arch.Tibora Zelenického. Pred budovou „sedrie“ – Justičného paláca v Nitre bola kedysi umiestnená socha prvého slovenského prezidenta T.G.Masaryka, ktorá je dnes súčasťou poľovníckeho zámku v Topoľčiankach. Pred budovou Divadla Andreja Bagara sa nachádza dielo PROTEST /Prežijú rok2000?/ od akad.soch.Tibora Bartfaya. V sídliskových častiach mesta Nitry nájdeme diela Znovuzrodenie /Chrenová/ a Optimizmus /Klokočina/ od akad.soch.Stanislava Mikuša, dielo Slnečný kotúč od akad.soch.Dušana Dzureka /Chrenová/, Národ sebe pred Domom služieb od akad.soch.L.Fiziho, prípadne Brána – Zoborské listiny v areáli Špecializoanej nemocie sv. Svorada Zobor od akad.soch.Zuzany Marciňovej – Hetminskej.

Umelecké diela vhodne dotvárajú kolorit architektonickej zástavby mesta Nitry, vytvárajú zóny oddychu, dopĺňajú voľné plochy zelene.

 

Kalendár podujatí