Kontaktné info
Mapa Nitry
Fotogaléria
TIK na Facebooku
Nitra virtuálne

Grantový program Mením Moje Mesto

Grantový program Mením Moje Mesto


Grantový program Mením Moje Mesto 

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou

vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant 
v
  grantovom programe Mením Moje Mesto 

CIEĽ PROGRAMU


Cieľom  grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať zlepšenie kvality verejných priestranstiev  v meste Nitra vychádzajúc z potrieb a záujmov jej obyvateľov.

Program motivuje k aktívnej participácii pri vytváraní, obnove alebo oživení verejných priestranstiev a hodnotných miestnych lokalít.

 

CELKOVÁ FINANČNÁ ALOKÁCIA PROGRAMU

50 000 eur 

GEOGRAFICKÝ ZÁBER

Mesto Nitra 

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY

5 000 eur/1 projekt

 

OPRÁVNENÉ OBLASTI PODPORY

 

 • prvky drobnej záhradnej aparkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach (lavičky, stoly, prístrešky,  informačné panely, oddychové a umelecké prvky a );
 • vytváranie aobnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru;
 • vytváranie aobnova kultúrno-historických lokalít;
 • výsadba a revitalizácia zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné azeleninové kultúry);
 • tvorba a zveľaďovanie verejných záhrad (obecné, školské, komunitné záhrady a pod.);
 • nápady na nové využitie verejných priestranstiev pri vodných tokoch a plochách, vrátane revitalizácie brehových porastov;
 • vytvorenie aúprava náučných chodníkov a cyklochodníkov;
 • vytvorenie mobilných Smart aplikácií zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev (aplikácie použiteľné napr. pre identifikáciu problémov v našom meste napr. v oblasti dopravy, ovzdušia, osvetlenia, č..). Mobilné smart  aplikácie budú slúžiť verejnosti na zber podnetov,  na pomenovanie problémov, až po návrh na riešenie
 • aplikácie voblasti  marketingových nástrojov, zameraných na propagáciu, zvýšenie informovanosti a popularizáciu života obyvateľov Nitry

 

OPRÁVNENÉ POLOŽKY ROZPOČTU

Grant môže byť použitý na:

 

 • materiálne a organizačné náklady priamo súvisiace srealizáciou projektu, vrátane nákladov na dodanie (poštovné, balné, kurié..)
 • príspevok na občerstvenie (max. do výšky 200 €) v prípade, ak to má priamu súvislosť s aktivitami predkladaného projektu, napríklad občerstvenie dobrovoľníkov zapojených priamo do aktivít pri realizácii projektu, organizovanie podujatia pri príležitosti otvorenia a sprístupnenia nového priestoru verejnosti...
 • cestovné náklady (vrátane nákupu pohonných hmôt, max. do výšky 200 €), ak to má priamy súvis srealizovanými aktivitami projektu
 • náklady na propagáciu (max. do výšky 300 €) na informovanie verejnosti azapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu
 • nevyhnutné honoráre expertov, odborníkov, ktorí priamo aodôvodnene participujú na projekte (treba priložiť životopis)

Z grantu nie je možné hradiť:

 • náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy
 • materiálne a organizačné náklady nesúvisiace srealizáciou projektu
 • mzdy pracovníkov
 • ostatné režijné náklady organizácie (komunikačné náklady, nájom kancelárie,  leasing ...)
 • investície do nákupu arekonštrukcie budov, nákupu pozemkov
 • finančné odmeny v rámci súťaží
 • bankové poplatky

 

  ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

 

 • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 4. 4. 2018 do 12.00 h
 • Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 6.4. 2018 do 24.00 h
 • Zverejnenie výsledkov 1. kola výberu - zoznam  finalistov grantového kola: do 23.4.2018
 • Zverejnenie výsledkov internetového hlasovania o víťazných projektoch - do 11. 5. 2018
 • Realizácia projektov: od 16. 5. 2018 do 15.11. 2018
 • Vyúčtovanie projektov: do 30. 11. 2018

 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

 • Organizácie správnou subjektivitou  so sídlom v meste Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, iné verejno-prospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania (hlavne rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a samosprávy), účelové zariadenia cirkví, štátne, verejné alebo súkromné vysoké školy, zriaďovatelia materských a základných škôl, v prípade, že tieto nemajú právnu subjektivitu.
 • Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako 18 rokov) a s doloženou referenciou od známej inštitúcie, ako napr. mestský úrad, ZŠ, nezisková organizácia a ) na realizáciu verejno-prospešného projektu v meste Nitra
 • Jednotlivci - starší ako 18 rokov, ktorí žijú alebo dlhodobo pôsobia vmeste Nitra. 

 

PRÍPRAVA GRANTOVEJ ŽIADOSTI

 

 • Žiadateľ sa zaregistruje von-line systéme  na https://nkn.egrant.skkde si môže vybrať  z 2 ponúk:
  1. Mením Moje Mesto - Verejné priestory (napr. projekty zamerané na vytváranie a obnovu priestranstiev, zveľaďovanie chodníkov, výsadba novej zelene...)
  2. Mením Moje Mesto - IT aplikácie (napr. projekty zamerané na vytvorenie mobilných Smart aplikácií zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, aplikácie voblasti marketingových nástrojov, zameraných na propagáciu, zvýšenie informovanosti a popularizáciu života obyvateľov Nitry).
 • V grantovom programe musí byť každý projekt konzultovaný. Konzultantkou projektov je Eva Vargová. E-mailom môžete požiadať o konzultáciu najneskôdo 4.4. 2018 do 12.00 h na evargova@nkn.sk. V prípade osobnej konzultácie si musia predkladatelia dohodnúť termínvopred na telefónnom čísle 037 741 43 45  alebo  0915 972 861. Osobné konzultácie sa poskytujú len vo štvrtok alebo v piatok.  Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!
 • On-line formulár žiadosti o grant ostáva  počas celej doby spracovania vyplnený a ULOŽENÝ (NIE ODOSLANÝ). On-line žiadosť o grant sa odosiela až po tom, čo je odkonzultovaná.
 1. Stanovy/Štatút alebo iné doklady potvrdzujúce existenciu a registráciu organizácie adoklad o pridelení IČO (predkladá len organizácia, ktorá prvý krát žiada o grant Nitriansku komunitnúnadáciu)
 2. Písomné vyjadrenie MsÚ ainých kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu do životného prostredia a )
 3. Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva, rekonštrukcie a)

 

*Prílohy nemusia byť notársky overené, musia byť naskenované do elektronického formuláru   v sekcii prílohy

 • Žiadateľ posiela všetky podklady len v elektronickom systémeNie je potrebné nosiť žiadosť do nadácie.

 

PODMIENKY VÝBERU GRANTOVÝCH ŽIADOSTÍ A PRIDELENIA GRANTU

 

 • Projekty musia byť realizované od 16.mája do novembra 2018.
 • Predkladaný projekt musí mať finančnú alebo nefinančnú spoluúčasť min. 10% nákladov(spoluúčasť môže byť aj formou dobrovoľnej práce, materiálu alebo služby, využívania zapožičaného technického zariadenia...).
 • Vprípade investičných projektov musí mať žiadateľ povolenie, resp. súhlas kompetentných orgánov s realizáciou projektu.
 • Projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov.
 • Projekt má slúžiť širšej cieľovej skupine a mať dlhodobejší prínos. Grant nezíska projekt zameraný na jednotlivca, podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity alebo podnikateľské

 

Projekty budú posudzované a vyberané podľa nasledovných kritérií:

 

 • prospešnosť pre komunitu (popísaný konkrétny výsledok /dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu, potreba riešenia problému v komunite)
 • dlhodobý prínos projektu (dlhodobý  pozitívny dopad realizácie projektu na komunitu, napr. o každývysadený stromček sa bude starať jedno dieťa s rodičom)
 • nápaditosť, originalita projektu zhľadiska vybranej témy a riešeného problému (žiadateľ sa snaží nájsť netradičné / alternatívne riešenia problému, ktoré zabezpečia dlhotrvajúce pozitívne výsledky)
 • jasne areálne určené ciele, aktivity a časový plán a rozpočet (projekt jasne opisuje, čo chce žiadateľ dosiahnuť a akou formou, akými aktivitami sa chce k výsledku dopracovať)
 • zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu (vítané sú projekty so zapojením väčšieho počtu dobrovoľníkov, členov komunity, ktorých sa projekt priamo alebo nepriamo týka)
 • podiel iných zdrojov (schopnosť získať finančné anefinančné miestne zdroje na projekt, dlhodobáfinančná udržateľnosť projektu)
 • jasne areálne stanovený rozpočet (finančne efektívny rozpočet má priamu súvislosť s aktivitami a s témou projektu, hospodárnosť)

 

*O pridelení grantov sa rozhoduje v dvoch kolách:

V 1. kole vyberie najlepšie projekty nezávislá grantová komisia zložená zo zástupcov Mesta Nitra, nezávislých odborníkov z oblasti verejných priestranstiev a zástupcov Nitrianskej komunitnej nadácie.  Tieto projekty postúpia do 2. kola výberu.

V 2. kole rozhodnú o víťazných projektoch občania mesta Nitry formou internetového hlasovania.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu