Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kláštorný kostol kamaldulského konventu

Dominantou kláštorného areálu kamaldulských mníchov bol kláštorný kostol zasvätený sv. Jozefovi. Stál uprostred areálu, sčasti na umelo vytvorenej vyvýšenej terase. Z niekoľkých zachovaných zobrazení z 18. storočia vieme, že to bola trojloďová stavba s vyššou hlavnou loďou, dvoma nižšími loďami po bokoch a vežou umiestnenou uprostred južnej lode.

Interiér kostola bol rozčlenený na niekoľko priestorov. Východná polovica hlavnej lode slúžila ako svätyňa, západná časť hlavnej lode a západná časť oboch bočných lodí, boli určené ako priestory pre laikov. Súčasťou južnej lode kostola bola sakristia, zvláštnosťou dispozície zoborského chrámu bola kapitulná sieň umiestnená v severnej bočnej lodi. Do kostola sa vstupovalo cez hlavný portál na západnej strane, alebo dvojicou menších vstupov v stenách bočných lodí. Nad hlavným vstupom bol umiestnený erb zakladateľa kláštora – nitrianskeho biskupa Blažeja Jaklina (1644-1695).

Zo zachovaných dobových opisov kostola vieme, že sa v ňom nachádzalo šesť oltárov. Okrem hlavného oltára v presbytériu – zasväteného patrónovi kláštora, sv. Jozefovi, stáli pri stenách bočných lodí štyri ďalšie oltáre, a to sv. Romualda, sv. Benedikta, sv. Štefana a sv. Ladislava. V sakristii, netradične pri severnej stene, bol oltár sv. Andreja Svorada a v kapitulnej sieni na východnej strane oltár Panny Márie. Pod podlahou hlavnej lode kostola sa nachádzala krypta určená pre mníchov, pod hlavným oltárom si nechal pre seba a svoju rodinu vybudovať kryptu mecenáš kláštora gróf Lazar Apponyi. Dobové pramene nám dobre dokumentujú honosnosť a výzdobu jednotlivých priestorov kostola. Kostol bol v priebehu 18. storočia upravovaný, ale po zrušení rádu (1782) rýchlo chátral a do dnešných čias sa zachovalo len torzo jeho hlavnej lode a malá časť murív po jej bokoch.

Práve z čias rozpustenia kamaldulského konventu cisárom Jozefom II., sa zachoval podrobný opis vtedajšej podoby kostola z ktorého  vyberáme: “Kostol je postavený z tvrdého kameňa. Nateraz má pevné múry a strecha sa nachádza v dobrom stave. Je dlhý 14 siah (26,55 m) a široký 8 siah (15,17 m). Kostol pozostáva z chóru, kapituly, sakristie, veže a konzervatória. Veža je pristavaná k boku kostola. Do polovice je vymurovaná a odtiaľ až po vrchol je spevnená doskami a šindľom. V nej sa nachádzajú dva zvony: väčší má 8 centov a 49 libier a menší (zvon) má asi jeden cent a 25 libier. Tretí (zvon) mal váhu troch centov, ale praskol, preto sa nemôže viacej používať. Klenba kostola a chóru je pokrytá krajšou štukatúrou.“ Hlavný oltár je  popísaný nasledovne: ,,Hlavný oltár je zasvätený k úcte svätého Jozefa. Jeho socha je pozlátená. Stojí medzi sochami. Po jeho boku sú dva väčšie relikviáre a pri stene sú dve pozlátené sochy - napravo je svätý Benedikt a naľavo je svätý Romuald. Okrem toho štyri postavy anjelov sú pozlátené. Sú tu aj pozlátené vázy na kvety a iné. Na vrchole oltára je znázornená Najsvätejšia Trojica v podobe oka v trojuholníku. Okolo neho vyžarujú pozlátené lúče. Hlavice stĺpov sú tiež pozlátené. Pri bohostánku je drevený farebný kríž s postavou Vykupiteľa zo slonoviny. Tento oltár je drevený. Je maľovaný a samotný bohostánok je pozlátený. Na oltári je antipendium. Oltár stojí na troch mramorových schodoch. Vedľa bohostánku je šesť plechových svietnikov. Na boku sú do múru pripevnené dva (svietniky), ktoré sú pozlátené.“ V podobnom duchu je opísaný celý interiér kostola (viď Pozn. 1).

V letných mesiacoch pribudne 3D prehliadka exteriéru kostola v rozšírenej realite.  Na tablete  alebo  v e-phone si môžete  prezrieť  podobu kostola vo virtuálnom priestore. Tiež je možné   virtuálne navštíviť  príbytok kamaldulského mnícha so záhradkou.  

RNDr. Mgr. Marián Samuel
Archeologický ústav SAV v Nitre

Ing. Ján Kratochvíl
Zoborský skrášľovací spolok

 

Ďakujeme Ing. arch. Martinovi Bónovi PhD. za odbornú korektúru.

 

Poznámky a text k obrázkom:

  • Magyar Nemzeti Levéltár – Országos Levéltár Budapest, Helytartótamácsi Levéltár, C 103 SzámvevőségĽ Alapitványi ügyosztályĽ 26. db. Zobor , materiál poskytla PhDr. H. Žažová,   preklad Mgr. M. Ďurču poskytol RNDr. Mgr. M. Samuel

“Kostol je postavený z tvrdého kameňa. Nateraz má pevné múry a strecha sa nachádza v dobrom stave. Je dlhý 14 siah a široký 8 siah. (Kostol) pozostáva z chóru, kapituly, sakristie, veže a konzervatória. Veža je pristavaná k boku kostola. Do polovice je vymurovaná a odtiaľ až po vrchol je spevnená doskami a šindľom. V nej sa nachádzajú dva zvony: väčší má 8 centov a 49 libier a menší (zvon) má asi jeden cent a 25 libier. Tretí (zvon) mal váhu troch centov, ale praskol, preto sa nemôže viacej používať. Klenba kostola a chóru je pokrytá krajšou štukatúrou. Pod klenbou kostola na stene je upevnených 6 drevených sôch. Z nich sú tri (sochy) postriebrené s pozlátenými lúčmi len do polovice. Na stenách kostola sú na jednej strane štyri obrazy a na druhej visí osem obrazov. Majú veľkosť asi 1,5 siahy. Ich rámy sú farebné s pozlátenými okrajmi, pričom v hornej časti sú skrášlené pozlátenými ozdobami. V kostole je päť oltárov: jeden je uprostred a štyri sú po bokoch. Hlavný oltár je zasvätený k úcte svätého Jozefa. Jeho socha je pozlátená. Stojí medzi sochami. Po jeho boku sú dva väčšie relikviáre a pri stene sú dve pozlátené sochy - napravo je svätý Benedikt a naľavo je svätý Romuald. Okrem toho štyri postavy anjelov sú pozlátené. Sú tu aj pozlátené vázy na kvety a iné. Na vrchole oltára je znázornená Najsvätejšia Trojica v podobe oka v trojuholníku. Okolo neho vyžarujú pozlátené lúče. Hlavice stĺpov sú tiež pozlátené. Pri bohostánku je drevený farebný kríž s postavou Vykupiteľa zo slonoviny. Tento oltár je drevený. Je maľovaný a samotný bohostánok je pozlátený. Na oltári je antipendium. Oltár stojí na troch mramorových schodoch. Vedľa bohostánku je šesť plechových svietnikov. Na boku sú do múru pripevnené dva (svietniky), ktoré sú pozlátené. Všetky bočné oltáre sú mramorové s podstavcami. Na pravej strane je jeden oltár zasvätený úcte svätého Benedikta a druhý oltár svätému kráľovi Štefanovi. Naľavo je prvý oltár svätého Romualda a druhý oltár je svätého kráľa Ladislava. Na jednotlivých oltároch je vidieť kamenársku prácu, ktoré sú pozlátené a na nich sú položené 4 svietniky a kríž, ktorý je tiež pozlátený. Oltárny obraz je maľovaný a pozlátený. Po bokoch je do múru upevnený svietnik, ktorý je pozlátený. Okrem toho vedľa prvého bočného oltára je napravo obraz všetkých svätých v čiernom ráme, pričom okraje má pozlátené. Je tu aj obraz Blahoslavenej Panny Márie ako drží v náručí Ježiška. Rám obrazu je pozlátený. Naľavo vedľa prvého bočného oltára je obraz Márie Magdalény ako aj obraz umierania. Privilegovaný oltár je od grófa Lazara Aponiho. Viaže sa naň záväzok slávenia 60 večných svätých omší. Majú to konať každý deň rehoľníci tohto kláštora na Zobore za živých i mŕtvych ako aj za iných z tejto rodiny. Pod oltárom sa nachádza krypta pre zomrelých z tejto rodiny. Bola postavená v roku 1761. Je tu aj iná krypta pod samotným kostolom pre pochovanie rehoľníkov. Na bočných oltároch, ktoré sú najbližšie ku dverám, sú pri bočných svietnikoch dva malé obrazy v čiernych rámoch. Medzi dvoma bočnými oltármi sú z oboch strán spovednice. Pri dverách kostola je do múru vsadená mramorová nádobka na požehnanú vodu. Je tu aj iná medená nádobka, ktorá je zavesená. Je spevnená železnou obručou. Čiastočne je farebná a čiastočne je pozlátená. Na nej je vyobrazený erb rehole. V kostole je 16 lavíc. Okrem toho sú tu dve sedadlá pri dverách a o niečo ďalej sú ďalšie lavice. Nad dverami kostola vo vnútornej strane je obraz svätého Jána Nepomuckého v čiernom ráme, pričom okraje sú pozlátené. Obraz má dĺžku osem stôp. Na vonkajšej strane je vytesaný erb veľaváženého biskupa - zakladateľa - Jaklina. Po bokoch erbu sú namaľovaní svätý Benedikt a svätý Romuald. Podlaha kostola je vydláždená v celosti bielym mramorom ako aj chór a kapitula. Do kostola sa vchádza po 30 kamenných schodoch. Po stranách prvých schodov sú postavené dve sochy - svätého Hieronýma a svätého Dominika. Stredom z bokov odteká (dažďová) voda do nádrží. Za hlavným oltárom je väčší chór, na ktorom sú štalumy z dubového dreva so 16 sedadlami. Na samom vrchole štalumov sú majstrovsky stvárnené rôzne príbehy zo života svätého Romualda. Nižšie časti sú pozlátené. Nad spomenutými výjavmi visí na stenách desať obrazov apoštolov vo farebných rámoch, pričom ich okraje sú pozlátené. Medzi nimi sa nachádza drevený kríž vysoký asi štyri stopy. Pod nim je krásny obraz svätého Romualda, ktorý je zasklený. Jeho rám je elegantne vypracovaný a v celosti je pozlátený. Na chóre na druhej strane od hlavného oltára je majstrovsky vybudovaná jaskynka. Je v nej vidieť skaly a uprostred je svätý Ján Krstiteľ ako sedí na veľkom balvane. Vo vonkajšej časti sú štyri sklenené pyramídy s relikviami svätých. Medzi nimi sú dva hodvábne obrazy. Uprostred sa nachádza kríž pod sklom s postavou Spasiteľa zo slonoviny. Okrem toho sú tu štyri plechové svietniky a kánonové tabuľky v pozlátených rámoch. Nad jaskynkou je obraz Blahoslavenej Panny Márie v čiernom ráme, ktorý je na okrajoch pozlátený.Oltárne menzy sú drevené, farebné a s mramorovým podstavcom. Na pravej strane od hlavného oltára je situovaná kapitula. Jej podlaha je z bieleho čistenéhomramoru. Tu je oltár Blahoslavenej Panny Márie z mramoru. Stojí na podstavci, ktorý je celý mramorový. Na oltárnej menze je farebný bohostánok. Po jeho stranách sú štyri svietniky, piaty svietnik je pripevnený do steny. Od oltára po oboch jeho stranách sa nachádzajú lavice smerom až ku dverám. Nad lavicami sú na stenách pripevnené drevené tabule, na ktorých sú namaľované výjavy zo života svätého Romualda. Ostatná časť ako aj samotné lavice sú natreté modrou farbou. Na samom vrchole týchto tabúl je skulptúra, ktorá je čiastočne farebná a čiastočne pozlátená. Uprostred nej sa nachádzajú dva obrazy, ktorých rámy sú čiastočne farebné a čiastočne pozlátené: obraz svätého Romualda a druhý obraz predstavuje svätého Pavla Justiniána. Klenba kapituly  je elegantná práca s rôznymi maľbami. Na pravej strane sú dve okná - oproti nim sa na stene nachádza maľba Narodenia a Navštívenia Blahoslavenej Panny Márie. Nad dverami je maľba Zvestovania Božej Matke. Naľavo od hlavného oltára je sakristia, ktorá má dĺžku 6 siah a šírku 1,5 siahy a 1 stopu. Jej podlaha je z čisteného bieleho mramoru. Má železné dvere s mriežkami. Okná sú zabezpečené železnými mriežkami. Je tu oltár zasvätený svätému Ondrejovi - Svoradovi, ktorého obraz sa nachádza uprostred stĺpov. Po jeho stranách sú sochy svätcov z rehole kamaldulov. Oltár je drevený. Je farebný. Je ozdobený skvostnými expozitúrami a elegantným zlatením. Do steny sú umiestnené tri väčšie skrine na uschovanie liturgických predmetov. Sú tu dve kľakátka a kánonová tabuľka. Klenba sakristie je vyzdobená prekrásnou štukatúrou s rozličnými výraznými kvetinami.“ (materiál poskytla PhDr. H. ŽažovἠPhD.Ľ preklad Mgr. M. Ďurču poskytol RNDr. Mgr. M. Samuel).

 

  1. Oltárny obraz z hlavného oltára Kostola sv. Jozefa. Foto: M. Samuel.
  2. Detail z oltárneho obrazu v majetku Nitrianskej galérie. Foto: M. Samuel.
  3. Pôdorys kostola na dobovom pláne s popisom funkcií jednotlivých priestorov. M. Samuel.
  4. Ruina kostola sv. Jozefa. Stav v roku 2002. Foto: J. Kratochvíl.
  5. Ruina kostola sv. Jozefa. Stav v roku 2013. Foto: J. Kratochvíl.
  6. Ruina kostola sv. Jozefa. Stav v roku 2019. Foto: P. Michalík
  7. 3D model Kostola sv. Jozefa. Yahart, s.r.o.


www.zoborskyklastor.sk
www.facebook.com/zoborskyspolok

 

Pôdorys

pôdorys

 

 

Sondy do pokladov zoborského kláštora - všetky ostatné témy