Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História

Míľniky histórie Nitry a jej blízkeho okolia

30 000 – 23 000 rokov p. n. l.
Prví obyvatelia sa na území Nitry objavili v dávnom praveku. Utáborili sa v primitívnych chatrčiach v Nitre – na Čermáni, na vrchu Tobola pri Horných Krškanoch. V jaskyni pod Nitrianskym hradom bolo tiež objavené prechodné sídlisko najstarších obyvateľov tohto územia – lovcov mamutov. Nálezy čepeliek, hrotov a mnohých úlomkov z pazúrika a jaspisu, svedčia o tom, že tieto nástroje si praobyvatelia Nitry vyrábali priamo na mieste


4 500 rokov p. n. l.   
Na území dnešnej Nitry (stred mesta, Párovce, Mlynárce, Zobor) žili roľnícke kmene, ktoré ako prvé na sprašovom podloží začali intenzívne obrábať úrodnú pôdu

1 800 – 750 rokov p. n. l.
Územie Nitry a jej blízke okolie obývali kmene, ktoré sa zaoberali roľníctvom, dobytkárstvom, lovom, odlievaním a spracovaním kovov (bronzu, zlata), čo pre túto oblasť bolo charakteristické a preto táto kultúra dostala názov nitrianska. Žili tu aj remeselníci zruční v hrnčiarskej výrobe. Praobyvatelia nášho územia, aby sa chránili pred kočovnými dobyvateľmi, opevnili areál Horného mesta, kde vzniklo rozsiahle sídlisko chránené priekopou naplnenou vodou a zemným valom

750 – 400 rokov p. n. l.
Na vrchole Zobora bolo vybudované mohutné hradisko s 2 až10 m vysokými valmi. Malo chrániť obyvateľov územia Nitry v časoch nájazdov a útokov cudzích kmeňov. Menšie hradiská boli na Lupke, v Dražovciach a Žibrici

400 – 0 rokov p. n. l.
Žili tu bojovní Kelti, ktorí boli zruční hutníci a kováči

4. storočie
V čase sťahovania národov v okolí Nitry žili Góti a Kvádi. Po nich sa na tomto území usadili Slovania

623 – Franský obchodník Samo prispel dodávaním zbraní aj osobnou účasťou k zvrhnutiu nadvlády Avarov nad Slovanmi. Po víťazstve si ho slovanské kniežatá zvolili za kráľa. Pod jeho vedením vznikla nadkmeňová spoločenská organizácia – Samova ríša. Pravdepodobným centrom tohto prvého organizovaného štátneho útvaru bolo územie Bratislavy a Nitry

820 – Slovanské pohrebiská v Nitre a v jej okolí poukazujú na to, že práve toto mesto bolo dôležitým politickým, vojenským a hospodárskym centrom rozsiahleho včasno-feudálneho štátneho útvaru, ktorý zaberal takmer celé územie dnešného Slovenska a priľahlej časti Maďarska. Na tomto území, o ktorom môžeme predpokladať, že priamo nadväzuje na Samovu ríšu, vládol knieža Pribina. Nitra bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva.

828 - Pribina dal na svojom pozemku postaviť prvý kresťanský kostol, ktorý v rokoch 829 – 833 vysvätil soľnohradský arcibiskup Adalram

833 – Mojmír I. vyhnal Pribinu z Nitry a zmocnil sa jeho kniežatstva, ktoré pričlenil k svojmu. Bol vytvorený štátny celok, ktorý sa v historických prameňoch spomína ako Veľká Morava

863 – Na Slovensko prišli zo Solúna byzantskí vierozvestcovia, bratia Konštantín a Metod, aby slovanskému ľudu objasňovali večné pravdy Svätého písma v jeho reči. Konštantín - Cyril utvoril prvé slovanské písmo hlaholiku, preložil prvé liturgické texty do staroslovienčiny

880 - V jednom z najcennejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk  titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa. Nitra mala vtedy už pravdepodobne mestský charakter a pozostávala z piatich opevnených hradísk a vyše dvadsiatich sídlisk s rozvinutými remeslami

907 – zánik Veľkomoravskej ríše

993 – Na Zobore už bol postavený benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Bol to najstarší kláštor na Slovensku. Benediktínski mnísi sa zaoberali poľnohospodárstvom. Pod Zoborom začal pôsobiť pustovník sv. Andrej – Svorad

11. storočie – Na hradnom kopci už stál románsky kostolík sv. Emeráma. Ku kostolíku priliehal cintorín. Centrum politickej moci sa prenieslo do Horného mesta, kde na Hradnej skale vznikol ranorománsky hrad

1018 – 1025 – Slovensko sa stalo súčasťou uhorského štátu a Nitra sídlom pohraničného vojvodstva

1111 – Vznikla Zoborská listina, ktorá uvádza súpis majetku benediktínskeho kláštora sv. Hypolita. Spomína sa tu aj existencia školy, ktorá vyvíjala činnosť pri benediktínskom kláštore a meno prvého a najstaršieho známeho richtára v Nitre – Peregrina

1113 – Bola napísaná druhá Zoborská listina

1230 – V Nitre sa usádzajú františkáni

1248 – Privilégium mesta Nitry spomína Párovce ako „Castrum Judeorum“ (opevnené židovské mesto)

Uhorský kráľ Belo IV. povýšil Nitru na slobodné kráľovské mesto

14. storočie – expanzie Matúša Čáka Trenčianskeho na Nitru

1432 – Nitru obliehali husitské vojská, poškodili mesto aj hrad

1472 – Matej Korvín pre Dolné mesto písomne potvrdil kráľovské výsady

1530 – počiatok útokov Turkov na Nitru a jej okolie

1608 – Do Nitry prišli piaristi 

1622 – 1642 – Po Mikulovskom mieri dostal hrad aj mesto biskup Ján Telegdy. Takmer od základov dal postaviť Biskupský palác, vežu nechal zreštaurovať a barokizovať Horný kostol a dal ho rozšíriť o Dolný kostol

1624 – Ján Telegdy opäť do Nitry povolal františkánov a v Hornom meste im nechal postaviť kláštor a kostol

1663 – Turci obsadili hrad i mesto. Do hradu vpochodovali bez odporu. Stalo sa tak zradou istého Nemca z hradnej posádky i veliteľa maďarskej čaty. Počas okupácie mesta zničili františkánsky kláštor a kostol

1664 – Po vytlačení Turkov z hradu biskup Tomáš Pálffy dal vybudovať posledné opevnenie hradu – múry hviezdicovitého tvaru s priekopami

18. storočie – Obyvateľov Nitry sužovali morové epidémie

1701 – V Nitre začínajú vyučovať piaristi. Touto činnosťou sa zaoberali až do roku 1950

1703 – Počas protihabsburského povstania Františka Rákocziho II. jeho vojská obsadili hrad a zničili ho. Dolné mesto a Párovce vyhoreli. Nitru pustošili až do kapitulácie v roku 1708

1715 – Z tohto roku pochádza prvá zmienka o kňazskom seminári v Nitre

1748 – Nitru a jej okolie napadli žravé kobylky

1750 – V Nitre na Párovciach vznikla Židovská náboženská obec. Žilo tu 21 židovských rodín a rabín

1765 – Nitra dostala ako dar od biskupa Jána Gustíniho prvý mestský dom. Úradovalo sa v ňom až do roku 1880

1782 – Cisár Jozef II. zrušil zoborský kláštor. Zrušil aj rehoľu kamaldulov. V zoborskom kláštore bola založená manufaktúra

1785 – Podľa územnosprávnej reformy Jozefa II. bol utvorený Nitriansky dištrikt (kraj), ktorý spolu s Banskobystrickým a Košickým tvorili Slovensko

1836 – V Nitre začala pracovať prvá tlačiareň

1844 – Nitra mala 5 492 obyvateľov

1848 – Zlúčili sa pôvodne samostatné mestské štvrte a ulice Horné mesto, Podhradie, Kapitulská ulica, Ďurčianska ulica s Dolným mestom

1848 – Na Borine postavili poslednú šibenicu

1854 – Postavili Kláštor a Kostol Navštívenia Panny Márie

1858 – Zbúrali Tureckú bránu (stála na rohu budovy bývalej reštaurácie Králik)

1860 – Nadstavili krídla Župného domu

1860 – Otvorili kameňolom na Zobore

1863 – Založili parný mlyn Arpád (od roku 1873 ako cholerový špitál)

1863 – Založili Ronchettiho Telocvičný spolok

1863 -  Začali výstavbu Nitriansky mlynov (dnes nákupno-zábavné centrum Mlyny)

1866 – Július Gisser založil prvú súkromnú šermiarsku školu v Uhorsku

1868 – Július Gisser vybudoval na Číneši prvé kúpalisko v Nitre

1872 – Vznikol dobročinný Nitriansky židovský ženský spolok

1875 – Založili hudobnú školu Eduarda Artmanna

1876 – Otvorili železničnú stanicu

1876 – Otvorili záhradnú reštauráciu s tanečnou sálou na Zobore – Teufelovu záhradu

1877 – V máji pre verejnosť sprístupnili zbierku starožitností Nitrianskej župy Rímsko-katolíckeho Vyššieho gymnázia

1878 – 1879 – Podľa projektu F. Schmidta a J. Lipperta z Viedne bola postavená vo východnom krídle Veľkého seminára novoklasicistická diecézna knižnica, ako verná kópia Szecsényiho maďarskej národnej bibliotéky v Budapešti. Mala viac ako 100 000 zväzkov cenných kníh, rukopisov a aj 78 vzácnych prvotlačí z rokov 1473 až 1500

1878 – Na Zobor začal premávať omnibus (krytý konský povoz)

1880 – Zbúrali vežu Kostola sv. Jakuba na námestí

1880 - 1882 – Začala sa stavať Mestská radnica

1881 – Dobudovali železničnú trať Nitra – Topoľčany

1882 – Na mieste veže Kostola sv. Jakuba (dnes Svätoplukovo námestie) postavili Mariánsky stĺp

1882 – Vydláždili námestie pred Župným domom

1882 – Július Gisser zorganizoval prvé preteky v rýchlostnom i vytrvalostnom plávaní na rieke Nitra

1882 – Zriadili verejné parné a vaňové kúpele

1882 – Pod Zoborom, podľa projektu Jána Lyku, začali výstavbu Šiator tábora, baraky vojenského sústreďovacieho tábora

1882 – Bola postavená klasicistická budova divadla (Župné divadlo, zmenšená kópia národného divadla v Budapešti)

1883- Nitra sa stala sídlom Hornouhorského vzdelávacieho maďarského spolku FEMKE, ktorý vyvíjal silný maďarizačný tlak na slovenskú pospolitosť. Bolo postavené župné divadlo. Pripomínalo zmenšenú kópiu národného divadla v Budapešti. Roku 1945 bolo zničené pri bombardovaní Nitry.

1883 – Dostavali kasárne pod Zoborom

1884 -  Postavili Malý seminár

1885 – Vznikol dobročinný Nitriansky kresťanský ženský spolok (roku 1894 založil prvé jasle)

1887 – Na Sihoti hostinský pán Arnold postavil kúpalisko

1887 – Postavili Hotel Lakner (neskôr Hungária, Slávia, Tatra, Dituria Golden Hoffer, Grand Hotel Sole)

1887 – Otvorili Diecéznu knižnicu

1888 – V Nitre zaznamenali prvého bicyklistu, bol ním tlačiar Nyárayi z Rimavskej Soboty

1890 – Podľa projektu Jána Lyku postavili kasárne (dnes tržnica)

1890 – Uviedli do prevádzky mestskú plynáreň a verejné osvetlenie

1890 – Na kúpalisku Sihoť zriadili plaveckú školu

1890 – Začiatok zakrývania ramena Nitričky

1891 – Mesto bolo osvetlené plynovými lampami

1892 – Postavili liečebňu na Zobore

1893 – Zatopením kameňolomu vzniklo Zoborské jazierko

1894 – Otvorili mestskú nemocnicu pod Kalváriou

1894 – Vznikol Aujezského mlyn (dnes už neexistuje)

1894 – Postavili poštovú budovu tzv. starú poštu (od roku 1961 dočasné sídlo VÚŽV)

1896 – Nitriansky mestský pivovar a sladovňa začali s výrobou

1896 – Odhalili Miléniový pamätník na Pyramíde

1897 – Dobudovali železničnú trať Lužianky – Hlohovec

1898 – Hostinský František Mitterbauer začal na Zobore poskytovať Kneippovu vodoliečbu

1899 – Pripravovala sa regulácia rieky Nitra

1899 – Pri Alžbetinej ceste postavili budovu Žrebčína (dnes Štefánikova trieda)

1900 – Dobudovali spojku Šurany – Nové Zámky

1900 – 10. novembra otvorili prvé nitrianske kino Adlerovo – I. uhorské vedecké elektronické divadlo

1901 – V priestoroch kasární pod Zoborom postavili vojenskú nemocnicu

1902 – V prízemných priestoroch piaristického gymnázia bolo otvorené župné nitrianske múzeum

1903 – Na Hlavnej ulici postavili Hotel Schiller

1903 – Postavili Justičný palác (Krajský súd)

1904 – Prvé elektrické osvetlenie v Nitre bolov Aujezského mlyne

1905 – Skanalizovali a zasypali koryto Nitričky a odstránili už zbytočný most pred Župným domom

1905 – Otvorili druhé nitrianske kino Chromo Biograph

1906 – 9. Januára postihlo Nitru citeľné zemetrasenie

1906 – K budove súdu pristavali väznicu

1908 – Ukončená secesná prestavba Župného domu

1908 – Otvorili ďalšie kino Meteor neďaleko súdu, pôsobil tu husľový samouk František Nemrava

1909 – Začiatky futbalu v Nitre

1909 – Na Kapitulskej ulici zriadili Mestskú hudobnú školu

1910 – 1911 – Bola postavená synagóga podľa projektov L. Baumhorna v orientálnom štýle

1911 – Postavili kalvínsky kostol na Číneši (dnes Ulica Fraňa Mojtu)

1911 – Postavili továreň na výrobu umelého ľadu

1911 – Postavili továreň Ferrenit

1911 – V uvoľnenej kalvínskej modlitebni vzniklo kino Uránia

1912 – Dostavali východný trakt Mestského domu

1912 – Pod Kalváriou postavili robotnícke družstevné domčeky

1912 – Založili Nitriansky telocvičný a šermiarsky spolok

1913 – Pri cintoríne postavili hasičskú zbrojnicu

1913 – Zriadili mestskú elektráreň

1914 – Na lúkach pri rieke Nitra pristálo prvé lietadlo Andreja Kvasa

1915 – Mesto elektrifikovali

1915 – Postavili nemocnicu so železničnou vlečkou a cintorín pre vojakov z I. svetovej vojny

1918 – V septembri v parku odhalili pomník padlým v I. svetovej dielne (dielo Alexandra Fintu)

1918 – Dňa 17. novembra vyšlo prvé číslo slovensko-maďarského týždenníka Nyitra – Nitra

1918 – Dňa 10. decembra vstúpili do mesta československé vojská

1919 – Založili TJ Sokol

1919 – Obnovili činnosť Matice slovenskej

1919 – Založili Mestskú verejnú knižnicu

1919 – Dňa 22. februára založili Občiansku besedu

1920 – Na lúkach za riekou postavili letisko

1920 – Začal premávať mestský omnibus na železničnú stanicu

1921 – Legionári vyhodili do vzduchu pamätník milénia na Pyramíde

1921 – Národný umelec Janko Jesenský až do roku 1928 pôsobil v Nitre ako župan

1922 – Nitra mala 15 041 obyvateľov

1922 – Po požiari postavili nový parný mlyn

1922 – Postavili Obchodnú akadémiu

1923 – Založili Futbalový klub AC Nitra

1923 – Postavili Poštársku kolóniu pod Zoborom

1924 – Postavili bitúnok a kafilériu – jednu z prvých na Slovensku

1924 – Vznikol požiar na hrade (8. augusta)

1924 – Vznikol Sokolský spevokol

1924 – Prvá zmienka o organizovanom volejbale

1924 – Začiatky bezmotorového lietania

1925 – Mesto kúpilo od biskupstva Sihoť

1925 – Postavili železničnú vlečku k Arpádovmu mlynu

1926 – Začal premávať autobus z mesta na Zobor

1926 – Bolo otvorené kino Palace (za socializmu premenované na kino Moskva)

1926 – Založili Masarykovu leteckú ligu

1926 – Vybudovali tenisové dvorce

1926 – Založili Hokejový klub AC Nitra

1926 – Postavili Mestský chudobinec (teraz Krajské riaditeľstvo polície na Kalvárskej ul.)

1926 – Postavili čistiacu stanicu odpadových vôd

1927 – Na mieste župnej nemocnice, prestavbou škrobárne  z r. 1903, vznikol cukrovar

1928 – Postavili Živnostenský dom (za socializmu Dom pionierov a mládeže)

1928 – Postavili tzv. Krajinské domky pod Kalváriou

1928 – Vznikla reštaurácia Nitran, po bývalej krčme Králik z roku 1827

1928 – Na Kalvárii postavili Misijný dom pre rehoľu verbistov

1929 – Dokončili stavbu Národného domu

1929 – Na Borine boli postavené vodojemy pre mestskú vodáreň

1930 – Otvorili letné záhradné kino s tanečnou reštauráciou

1930 – Postavili funkcionalistickú budovu poštového a telegrafného úradu

1930 – Vybudovali vodovod z mestských studní

1930 – V kine Palace premietali prvý celovečerný zvukový film

1930 – Preložili riečne koryto Nitry od areálu Arpádovho mlynu do terajšieho toku

1931 – Začal premávať autobus do Bratislavy

1931 – Pod Zoborom postavili areál Štátnej hospodárskej školy

1931 – Začala sa hospodárska kríza. V Nitre bolo okolo 1 000 nezamestnaných

1932 – Na štadióne Orol otvorili plavecký bazén

1932 – V Kláštore Vincentiek na Farskej ulici vznikol Rímskokatolícky ženský učiteľský ústav

1932 – Na Zobore sa uskutočnili prvé lyžiarske preteky v zjazde

1933 – Postavili Hotel Lőffler (neskôr známy ako Slovan)

1933 – Konali sa veľkolepé Pribinove oslavy pri príležitosti 1 100. výročia vysviacky prvého kostolíka na slovenskom území, ktorý dal postaviť knieža Pribina

1934 – Na Borine a Lupke začali leteckí nadšenci plachtiť na klzákoch

1935 – Na Vŕšku obnovili kaplnku sv. Michala z roku 1739

1935 – V mestskom parku na Sihoti postavili Žabiu fontánu od Tibora Bártfaya

1937 – Na mieste kina Meteor postavili budovu pre finančné úrady (neskôr Stovoprojekt)

1938 – Postavili polikliniku

1938 – Otvorili odbočku železničnej trate Zlaté Moravce – Zbehy

1939 – Postavili textilnú fabriku Pleta

1939 – Kolaudácia kasárni v Horných Krškanoch

1940 – Nitra sa stala sídlom župy

1940 – Zakryli riečku Nitrička od Župného domu po ústie rieky Nitra (posledná etapa)

1940 – Do Nitry sa presťahovalo Ľudové divadlo

1941 – Jaroslav Mráz založil továreň na výrobu lietadiel (na ploche vojenského letiska)

1941 – Na trati Nitra – Bratislava začali premávať priame rýchliky

1942 – Hlinkova garda zlikvidovala 537 židovských obchodov. Bol vypravený prvý vlakový transport s 1 100 Židmi (marec). Z nitrianskej železničnej stanice tri nákladné vlaky odviezli 6 000 Židov (apríl)

1944 – Nitru obsadilo nemecké fašistické vojsko. Pred Vianocami bola Nitra bombardovaná (22. 12. 1944)

1945 – Nitra bola opäť bombardovaná. Počas bombardovania bolo usmrtených 348 osôb, zničených bolo 53 domov a 295 poškodených.

1945 – 27. marca pri tomto bombardovaní vyhorela budova divadla

1945 – 30. marca o 17.00 h Červená armáda oslobodila mesto

1946 – Po regulácii rieky postavili most severnej výpadovky na Zobor

1946 – Obnovili činnosť Sokola a Klubu slovenských turistov (KST)

1948 – Vznikla Telovýchovná jednota Sokol Nitra

1949 – Spustili vodnú elektráreň na rieke Nitra

1949 – Nitra sa stala sídlom kraja a bola ním až do roku 1960

1949 – Založili Vzor (výrobné družstvo krajčírov a obuvníkov)

1950 – V bývalej Sokolovni Národného domu vzniklo Nitrianske krajové divadlo

1951 – V rámci Krajového divadla v Nitre vznikol bábkový súbor

1952 – Otvára sa Vysoká škola poľnohospodárska a agronomickou a zootechnickou katedrou (presťahovaná z Košíc)

1952 – Vznikol basketbalový oddiel TJ Slávia

1953 – Na hrad premiestnili sídlo Archeologického ústavu

1953 – Začali stavať internát Mladosť

1954 – Začali stavať Azbestocementové závody (AZC) v Lužiankach

1954 – Postavili Biovetu

1954 – Začalo sa hrať na novom futbalovom štadióne

1954 – Založili 17 hektárový park medzi riekou Nitrou a Párovcami

1955 – Začali stavať letný amfiteáter pod Zoborom

1956 – Začali stavať obytné domy a obchody na Štúrovej ulici

1956 – Postavili Mraziarne

1956 – Postavili reprezentačnú budovu Okresného národného výboru

1956 – Na VŠP založili (16. mája) vysokoškolský súbor Zobor

1958 – Prvá imatrikulácia poslucháčov VŠP

1958 – Na sídlisku Párovce I začali stavať 2191 bytov

1959 – Vznikol Pedagogický inštitút, predchodca UKF

1959 – Nitra postúpila do prvej československej futbalovej ligy

1960 – Vznikol Park kultúry a oddychu (PKO)

1960 – Vzniklo samostatné Západoslovenské bábkové divadlo (v budove stálej bábkovej scény z roku 1906)

1960 – Založili Klub priateľov umenia

1960 – Založili Slovenské poľnohospodárske múzeum

1960 – Začali stavať pavilóny VŠP

1960 – Postavili most cez rieku (Štúrova ulica – Trieda Andreja Hlinku)

1960 – 1966 – Výstavba areálu internátu Mladosť, športovej haly a plavárne

1960 – Bol zrušený Nitriansky kraj. Nitra sa stala sídlom okresu, ktorý bol rozšírený o zrušené okresy Zlaté Moravce a Vráble

1961 – Otvorili Estrádnu halu PKO

1961 – Z Vígľaša presťahovali do Nitry Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV)

1961 – Otvorili vysokoškolský internát Mladosť (predtým zväzarmovské letisko)

1962 – Dokončili projekt sídliska Chrenová

1962 – Vznikol Agrokomplex

1962 – Postavili areál Plastiky

1963 – Otvorili Nitrianske vlastivedné múzeum

1963 – Dokončili výstavbu štadióna  na Sihoti

1964 -  Postavili internát Pedagogickej fakulty pod Zoborom

1964 – Pedagogický inštitút premenovali na Pedagogickú fakultu

1965 – Nitra mala 45 588 obyvateľov

1965 - Začalo sa vyučovať v novopostavenom objekte Pedagogickej fakulty v Nitre

1965 – Vznikol Spevokol nitrianskych učiteľov

1965 – Vznikla Nitrianska galéria (v budove Župného domu)

1965 – Postavili mestskú vodáreň

1966 – Ukončili výstavbu areálu VŠP

1967 – Ukončili výstavbu internátu Nová doba

1968 – Vznikli Nitrianske textilné strojárne n.p.

1969 – Začali stavať závod Pleta n.p.

1970 – Vznikol potravinársky kombinát Milex

1970 – Začala premávať sedačková lanovka na Pyramídu

1970 – Mužstvo AC Nitra sa druhý raz prebojovalo do I. ligy

1971 – Začala sa generálna oprava hradu

1972 – Postavili atletický štadión VŠP na sídlisku Chrenová

1974 – Začali sa konať celoštátne poľnohospodárske výstavy v areáli Agrokomplexu

1974 -  Na Leninovom námestí (dnešné Svätoplukovo námestie) umiestnili sochu V.I. Lenina

1974 – Vznikol Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok

1974 – Zriadili podnik miestneho priemyslu Kovoplast

1974 – Zastrešili zimný štadión

1975 -  Ukončili výstavbu Domu služieb na sídlisku Chrenová I

1975 – Začali stavať sídlisko Klokočina

1975 – K mestu boli pripojené bývalé obce Dolné Krškany, Dražovce, Nitrianske Hrnčiarovce a Dolné Štitáre

1975 – Po pripojení obcí stúpol počet obyvateľov Nitry na 59 800 osôb

1979 – Futbalisti Nitry sa opäť vrátili do 1. československej ligy

1981 – Horné mesto bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu

1982 – Založili Botanickú záhradu VŠP

1986 – Tretí návrat futbalistov Nitry do I. československej futbalovej ligy

1986 – Nitra mala 86 000 trvale prihlásených obyvateľov

1987 – Na dverách katolíckych kostolov sa objavilo 31 požiadaviek katolíkov

1989 – Na Pribinovom námestí postavili sochu kniežaťa Pribinu, dielo Tibora Bártfaya

1989 – Dokončili športovú halu Olympia

1989 – 9. decembra vyšli prvé slobodné noviny na Slovensku Nitrianska verejnosť

1990 – Ponitrianske múzeum sa presťahovalo do Mestského domu

1990 – Ján Chryzostom Korec sa stal nitrianskym sídelným biskupom

1990 – Odstránili sochu V.I. Lenina z námestia

1993 – Konali sa veľkolepé oslavy venované 60. výročiu Pribinových slávností v Nitre a prvému výročiu prijatia Ústavy SR

1993 – NISYS - informačné centrum začalo svoju činnosť

1993 - Ukončenie prevádzky lanovky na Pyramídu

1995 – Nitru navštívil pápež Ján Pavol II

1996- Bola dokončená úprava Štefánikovej a Kupeckej ulice – Pešia zóna, pri ktorej dostali dnešnú podobu

1996 – VŠP transformovali na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu

1996 – 15. augusta otvorili Misijné múzeum Spoločnosti Božieho Slova v Misijnom dome na Kalvárii

1999 – Nitrianske bábkové divadlo premenovali na Staré divadlo

2001 – Areál SPU architektov Dědečka a Miňovského vyhlásili za stavbu storočia

2003 – V pivovare ukončili výrobu piva a sladu

2003 - Znovuotvorenie bývalej židovskej synagógy, ktorá sa po oprave transformovala na Synagógu - výstavnú a koncertnú sieň Mesta Nitry

2007 – Na hrade otvorili Diecézne múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku

2007 - Budovy Nitrianskych mlynov boli zbúrané a začala sa výstavba nákupného centra Galéria Mlyny

2014 – Areál SPU zapísali do zoznamu nehnuteľných pamiatok SR

2016 - Automobilka Jaguar Land Rover si vybrala Nitru pre vybudovanie svojho závodu na výrobu automobilov

2017 - Zmenil sa obchodný názov Agrokomplexu na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik (od 9.1. 2017 )

2017 - Otvorenie Amfiteátra Agrokomplex po 10 rokoch

2017 - Prvá omša v Zoborskom kláštore po 235 rokoch (Zoborský skrášľovací spolok)

2017 - Bikesharing (77 bicyklov, stojany, GPS, inteligentné lavičky)

2017 - Nitra získava titul Európske mesto športu

 

 

(informácie od roku 1848 sčasti čerpané z knihy Vladimír Bárta a kolektív NITRA Ako si ťa pamätáme 2)