Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zielona Góra

Kontakt:

Mestský úrad
(Urząd Miasta Zielona Góra)
Podgórna 22
654 24 Zielona Gora
Poľsko

tel. +48-68-456 4100

www.zielona-gora.pl


Zielona Gora, Poľsko
Súradnice:  51° 56' N, 15° 30' E
Rozloha:  58,32 km2
Obyvateľstvo: 118 730 (2004)
Hustota:  2035 / km2
Zmluva podpísaná:  18. 9. 1992


Všeobecné informácie:

Informácie o Poľsku
Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 16 vojvodstiev
Rozloha: 312 685 km2
Počet obyvateľov: 38 800 00
Hlavné mesto: Varšava
Úradný jazyk: polština
 
Značnú časť rozlohy štátu, ležiaceho v severovýchodnej časti Strednej Európy zaberá nížina, ktorú vytvoril pevninský ľadovec. Pozostatkami tohoto zaľadnenia je Mazúrska jazerná pahorkatina a Pomoranská jazerná pahorkatina s nespočetným množstvom jazier. Povrch územia sa smerom na juh stupňovite dvíha, pričom najvyššie štíty Karpát presahujú vo Vysokých Tatrách aj 2 000 metrov.  
Poľsko má bohaté zdroje nerastných surovín, hlavne draselnú soľ, síru, zinok, meď a čierne uhlie. Tepelné elektrárne vybudované na báze čierneho uhlia, zásobujú elektrickou energiou hutnícku výrobu a na ňu napojené ťažké strojárenstvo aj chemický priemysel. Poľsko naďalej úspešne nadväzuje na bohatú tradíciu textilnej výroby, naproti tomu výroba lodí v baltských prístavoch v súčasnosti prežíva krízu.
Z poľnohospodárstva, ktoré je rozšírené na Poľskej nížine, prevláda hlavne rastlinná výroba. Štát však nie je sebestačný a je odkázaný na dovoz potravín. Územia na severe sa vyznačujú chudobnými podzolovými pôdami a oceánskym podnebím. Rozšírili sa tu pasienky, na ktorých sa pasie hovädzí dobytok a významné postavenie zastáva rybolov. Medzi lúkami a pasienkami sa pestuje raž a zemiaky.  
Obľúbenými cieľmi cestovného ruchu sú starobylé mestá, lyžiarske a turistické centrá vo Vysokých Tatrách.  
 
Informácie o meste Zielona Góra
Rozloha: 62 km2
Počet obyvateľov: vyše 128 000
 
Zielona Góra sa nachádza v strede trojuholníka, tvoreného Berlínom, Poznaňou a Wroclawou. Z hľadiska medzinárodného prepojenia má výhodnú polohu - je tu vybudovaná cesta, spájajúca Škandináviu s južnou Európu, ktorá ide od Szczecina cez Zielonu Góru do Prahy. Okrem toho sa tu stretali historické cesty od východu na západ.
 
História
Keď gróf Boleslav II. v 13. storočí stratil toto územie a v boji o jeho opätovné získanie sa spojil s Germánmi. Hoci sa týmto krokom stal medzi poľskými kniežatami nepopulárny, práve vďaka nemu do tejto oblasti začali prúdiť nové technológie a pokrok. Počas husitských vojen v 15. storočí sa územie dostalo pod nadvládu Českého kráľovstva, od roku 1740 patrilo pruskému kráľovi Frederickovi II. a 14. februára 1945 bolo mesto okupované sovietskym vojskom. Až v júli toho istého roka sa mestskou autoritou stal poľský primátor.  
Zielona Góra sa pýši aj prívlastkom „Mesto vína“. Prvá vinica tu bola založená okolo roku 1214 a v ďalšom období, hlavne 15. storočí tu vinice prekvitali. O štyri storočia neskôr už pokrývali niekoľko stoviek hektárov pôdy. Zielona Góra patrí k najsevernejším oblastiam, kde sa pestuje hrozno.
 
Kultúra a vzdelanie
Dlhoročná tradícia výroby hrozna prerástla do Sviatkov zberu hrozna, ktoré vyvrcholia oslavami Dní Zielonej Góry.
V 50. rokoch 19. storočia mestská rada požiadala pruského kráľa Fredericka Wilhema IV., aby vydal regulu, presne určujúcu dátum, kedy sa majú oslavy konať. Kráľ ho stanovil na 21. september a v tento deň zvony v meste oznamovali začiatok vinobrania. Tradície a umelecké diela s týmto spojené sa nachádzajú v múzeu Lubuského kraja.  
Medzi významné kultúrne inštitúcie patrí aj divadlo Lubuski, ktoré sa so svojim širokým repertoárom prezentuje pred publikom nielen v iných poľských, ale aj zahraničných mestách. Vo filharmónii Zielona Góra sa ročne odohrá približne 1700 koncertov a jej meno je veľmi dobre známe i za hranicami Poľska. V roku 1999 sa v meste začalo s výstavbou Hudobného centra Východ - západ. Kultúrne vyžitie poskytuje aj etnografické alebo vojenské múzeum či Agentúra umeleckých výstav. Z podujatí je veľmi populárny medzinárodný folklórny festival, Medzinárodné hudobné stretnutia Východ - západ, rock-and-roll festival alebo džezové stretnutia. Mesto podporuje vzdelanie, pretože v regióne sú potrební vysoko odborní špecialisti. Vysoká škola inžinierska sa v roku 1996 etablovala na technickú univerzitu a okrem nej mladí ľudia študujú na vysokej škole pedagogickej. Vybrať si môžu aj súkromné lýceum. S 25 tisíc študentmi, navštevujúcimi 25 fakúlt rôzneho zamerania sa Zielona Góra stala akademickým centrom.  

Ekonomika
Zielona Góra je s množstvom súkromných a štátnych podnikov, ako aj kvalitnou infraštruktúrou a dopravným spojením sídlom administratívy regiónu. Za posledné roky prešla ekonomickou transformáciou, ktorá zmenila charakter priemyselného centra a vytvorila väčšie podmienky pre poskytovanie rôznych služieb. Vďaka súkromnej sfére, v ktorej našlo uplatnenie veľké množstvo ľudí, sa miera nezamestnanosti drží na pomerne nízkej hranici. V meste sa nachádzajú pobočky takmer všetkých domácich bánk, významné spoločnosti, taktiež tréningové a propagačné inštitúty dôležité pre celý región. Najvýznamnejším priemyselným odvetvím tu je vinohradníctvo a vinárstvo, ako i textilný priemysel.
 
Turizmus
V centre mesta sa zachovali historické budovy, ktoré spolu s okolitým územím tvoria jedinečný komplex. Priamo v srdci Zielonej Góry sa nachádza Radnica v klasicistickom slohu s barokovou kupolou. Pravdepodobné obdobie jej vzniku je 15. storočie. V kostole sv. Jadwiga z 13. storočia sa zachoval barokový chór, renesančné prvky a niekoľko barokových náhrobných kameňov. Obdobie stredoveku reprezentujú mestské hradby s vežou Lazienna.
Celé Staré mesto je bohaté na zachovalé historické budovy, pričom za centrum sa považuje Tržničné námestie s budovami z 18. a 19. storočia.  
Populárnou medzi domácimi aj turistami je skleník Palmaria, kde v pavilóne vznikla reštaurácia. Zielona Góra si udržiava miestne tradície výroby vína, a to nielen symbolickou formou na vrchu Park Winny - do dnešného obdobia sa uchovali domy, jediné svojho druhu v Poľsku, v ktorých sa spracovávalo hrozno. Predpokladá sa, že začiatkom 19. storočia tu bolo 726 takýchto zväčša drevených budov, slúžiacich na uschovanie výbavy na pestovanie hrozna a výrobu vína.

 

spoznajte_zielonu_goru

 

Zielona Góra Poľsko
18.9.1992 Zmluva o spolupráci medzi mestami Nitra a Zielona Góra

 • „Mesto vína“ - Bacchus – Boh vína a symbol mesta
 • patrí k najsevernejším oblastiam, kde sa pestuje hrozno 
 • dlhoročná tradícia jeho pestovania prerástla do Sviatkov zberu hrozna, ktoré vrcholia oslavami Dní Zielonej Góry 
 • Divadlo Lubuski
  Dni hudby na rieke Odra
  Festival „Rock by night“ 
 •  Spolupráca v oblasti kultúry - podujatie „Hudba a víno“ v oboch mestách - výmena umeleckých telies a vína 
 • Spolupráca so školami - handicapované deti 
 • Pravidelné oficiálne a neoficiálne návštevy 
 • Vzájomná prezentácia miest Spolupráca na európskych projektoch 
 • Zaujímavosti o meste
  • mesto s dlhoročnou vinohradníckou tradíciou (od 14. storočia)
  • prívlastok „MESTO VÍNA“ - prvá vinica tu bola založená okolo roku 1214 a v ďalšom období, hlavne 15. storočí tu vinice prekvitali. O štyri storočia neskôr už pokrývali niekoľko stoviek hektárov pôdy. Zielona Góra patrí k najsevernejším oblastiam, kde sa pestuje hrozno.
  • 4.000 vinohradov v regióne
  • tradície a umelecké diela súvisiace s výrobou vína sa nachádzajú v múzeu Lubuského kraja
  • vrch PARK WINNY - uchované domy, jediné svojho druhu v Poľsku, v ktorých sa spracovávalo hrozno
  • sochy Bacchusa rozmiestnené po celom meste 

Viac informácií o meste Zielona Góra nájdete na stránke www.zielona-gora.pl

 

Meet Zielona Góra

Zielona Góra, Poland
September 18th, 1992 - Partnership agreement between Nitra and Zielona Góra

 • Town of wine - Bacchus, god of wine and the town’s patron
 • One of the northernmost areas where grapes are grown
 • The long tradition of wine making resulted in the feast of grape harvest, which culminate the Days of Zielona Góra
 • Theater Lubuski 
  Musical performances on the river Odra
  Festival ‘’Rock by night’’
 • Collaboration in the field of culture - event Hudba a víno (Music and wine) in both Nitra and Zielona Góra - exchange of artistic objects and wine
 • Collaboration with schools for handicapped children
 • Regular official and unofficial visits
 • Mutual presentation of towns on collaborations concerning European projects

 • Interesting facts about Zielona Góra
 • Town with a long history of wine production (since the 14th century)
 • Epithet Town of wine - the first vineyard was founded around the year 1214 and in the next centuries, especially in the 15th century, vineyards were everywhere. Four centuries later they covered hundreds of hectares of land. Zielona Góra belongs to the northernmost areas where grapes are grown
 • 4000 vineyards in the region
 • Traditions and art works concerning the production of wine are located in the museum of the Lubusz Province
 • Hill Park Winny - preserved houses, unique in Poland, in which wine was produced
 • Sculptures of Bacchus are all over the streets of Zielona Góra

You can find more information about Zielona Góra on the website: www.zielona-gora.pl.