Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kroměříž

Kontakt:

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
Česká republika

tel. 00420-573 321 111

www.mesto-kromeriz.cz


Kroměříž, Česká republika
Súradnice:  49° 17′ N, 17° 23′ E
Rozloha:  50,97 km2
Obyvateľstvo:  29 374 (2006)
Hustota:  575 /km2
Zmluva podpísaná:  1.12. 1972


Všeobecné informácie:

Informácie o Českej republike
Štátne zriadenie: republika
Administratívne usporiadanie: 13 krajov, 76 okresov
Rozloha: 78 866 km2
Počet obyvateľov: vyše 10 300 000
Hlavné mesto: Praha
Úradný jazyk: čeština
 
Štát ležiaci v Strednej Európe vznikol v roku 1918 po niekoľkostoročnej nadvláde Habsburgovcov ako Československá republika, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko a Podkarpatská Rus. Tá bola po 2. svetovej vojne pripojená k bývalému Sovietskemu zväzu. V roku 1993 vznikla samostatná Česká republika. Väčšia časť územia patrí k Českému masívu, ktoré sa radí medzi najstaršie stavebné jadrá Európy. Do východnej časti krajiny zasahujú hrebene vrásových pohorí zo sústavy Karpát. Česká republika má bohaté zdroje nerastných surovín, ako sú ložiská hnedého i čierneho uhlia a kaolinit. Tradícia ťažkého priemyslu siaha až do obdobia Rakúsko-Uhorska, kedy patrila k „priemyselnej dielni“ monarchie. Významnú tradíciu má výroba skla a porcelánu, ceruziek, textilný priemysel a výroba nábytku. Hlavným odvetvím českého priemyslu je strojárenstvo, ktorého základom je hutníctvo. Na liečivých  prameňoch sú vybudované svetoznáme kúpele, ktoré každoročne priťahujú množstvo návštevníkov z celého sveta.
 
Informácie o meste Kroměříž
Rozloha: 55,60 km2
Počet obyvateľov: okolo 30 000
 
Okres Kroměříž sa rozprestiera v samotnom srdci Strednej Moravy - kraja polí, pastvín a folklóru. Vo svojej severovýchodnej časti je ohraničený Hostýnskými vrchmi, ktoré naväzujú na Moravskosliezske Beskydy. V juhozápadnej časti sa nachádza pahorkatina Chřiby. Obe spomínané lokality sú významnou rekreačnou oblasťou s množstvom turistických a cykloturistických cestičiek. Naprieč okresom, pozdĺž rieky Moravy je vybudovaná cyklistická trasa, ktorá sa napája ma Podunajskú cyklotrasu.  
Mesto Kroměříž je spoločne s Olomoucom späté s dejinami katolíckej cirkvi, ako sídla biskupov a arcibiskupov, a tým pádom sa stali aj centrom kultúry a vzdelanosti.  
 
História
Prvá písomná zmienka o Kroměříži pochádza z roku 1110. Pôvodne trhová osada, nachádzajúca sa na križovatke obchodných ciest, sa v prvej štvrtine 12. storočia stala majetkom olomouckých biskupov. Slovanská obec bola okolo roku 1260 povýšená na mesto. Biskupi tu vybudovali reprezentačnú letnú rezidenciu a umiestnili do nej správu rozsiahleho majetku diecézy. Stredoveké a ranne novoveké mesto trpelo počas husitských vojen a v 17. storočí predovšetkým švédskymi vpádmi počas 30-ročnej vojny. Dočkalo sa však veľkorysej obnovy, ktorej pôvodcom bol biskup Karol II. z Lichtensteina-Kastelkorna, pričom historické jadro Kroměříža zostalo v podstate zachované aj v období jeho priemyselného rozvoja.  
Významnú kapitolu dejín mesta tvorí rok 1848, kedy bol do Kroměříža preložený Ústavodarný ríšsky snem Rakúskej monarchie. Návrh ústavy s výraznými demokratickými prvkami vstúpil do dejín českej štátnosti a začiatku demokratizačných krokov v strednej Európe.
 
Kultúra a vzdelanie
Mesto historických pamiatok, škôl, umenia a kultúry je taktiež známe pod menom Hanácke Atény. Návštevníkmi je vyhľadávané hlavne pre bohatstvo historických pamiatok. Kroměříž bol v roku 1997 vyhlásený za najkrajšie historické mesto Českej republiky. Okrem toho tu sídli múzeum Kroměřížska s archeologicko-prírodovednou expozíciou a galériou, galéria Mazur a kultúrny dom.
Mesto je každoročným dejiskom hudobných festivalov, akým je napríklad festival duchovného umenia Forfest, výtvarných expozícií, medzinárodnou prehliadkou vojenských dychových kapiel, Kroměřížskeho hudobného leta a prehliadkou filmov Arsfilm.
Na tradíciu školstva v Kroměříži nadväzuje niekoľko gymnázií, chlapčenský kňažský seminár, Arcibiskupské gymnázium, nemecká reálna a zároveň justičná škola. Hudobne nadaná mládež si svoje vzdelanie má možnosť rozšíriť na základnej umeleckej škole a Konzervatóriu P.J. Vejvanovského.
 

Ekonomika
Na rozdiel od množstva iných miest v Kroměříži nevytvára profil mesta priemysel. Odklon projektu železnice približne v roku 1840 v podstate spôsobil relatívne malý záujem o priemyselnú výstavbu. Čo do rozsahu a počtu pracovných miest nie príliš rozsiahla elektrotechnická a potravinárska výroba presahuje svojím významom rámec mesta a regiónu. Kroměříž si naďalej udržiava charakter správcovského mesta, mesta kultúrnych pamiatok, duchovnej kultúry, umenia a vzdelanosti.  
Pre súčasný vývoj je charakteristický prudký rozvoj živnostenského podnikania. Prevažujúce drobné podnikanie vytvára štruktúru obchodu a služieb, ktorá reaguje na potreby obyvateľov.  
 
Turizmus
Komplex záhrad a zámku v Kroměříži bol v roku 1995 zaradený medzi Národné kultúrne pamiatky Českej republiky a od roku 1998 sa nachádza aj na Listine svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.  
Arcibiskupsky zámok - patrí k dominante mesta a zároveň je hlavným magnetom návštevníkov pamiatkovej rezervácie. Jeho vznik a vývoj je spätý s históriou olomouckého biskupstva a arcibiskupstva. Pôvodný hrad a neskorší zámok boli rezidenciou olomouckých biskupov. Na mieste bývalého veľkomoravského hradiska vznikol gotický hrad, neskôr prestavaný na renesančný. Počas 30-ročnej vojny bol švédskymi vojskami zničený a v tejto lokalite bol na základe rozhodnutia Karola II. z Lichtensteina-Kastelkorna postavený veľkolepý rannobarokový palác. Z pôvodného hradu sa zachovala spodná časť, prestavaná na honosnú 84 metrov vysokú vežu.
Podzámska záhrada - najskôr slúžila iba k pestovaniu zeleniny a kvetov. Od 15. storočia sa zmenilo jej poslanie aj vzhľad a v 17. storočí bola prebudovaná na barokovú záhradu, ako pokračovanie zámku až k schodisku pri rieke.  
Libosad, Kvetná záhrada - vznikla ako súčasť staviteľskej aktivity biskupa Karola II. z Lichtensteina-Kastelkorna na neplodnej a močaristej pôde za hradbami vtedajšieho mesta.  
Mincovňa - bola taktiež vybudovaná už spomínaným biskupom hneď na začiatku jeho vlády v Kroměříži. V roku 1666 sa v nej začali raziť prvé mince.  
K prekrásnym pamiatkam patrí aj Veľké námestie, barokový Chrám sv. Jána Krstiteľa, Vrchnostěnský kapitulský som s múzeom a najstaršia stavba - gotický Chrám sv. Mórica.

 

spoznajte_kromeriz

 

Kroměříž   Česká republika 

01.12.1972 Dohoda medzi mestami Nitra a Kroměříž

 • mesto historických pamiatok, škôl, umenia, kultúry a pamiatok UNESCO 
 • známe pod menom „Hanácke Atény“ 
 • 1997- mesto vyhlásené za najkrajšie historické mesto ČR 
 • dejisko hudobných festivalov, Kroměřížskeho hudobného leta, osláv Dožinkov Zlínskeho kraja, prehliadky filmov Arsfilm 
 •  Spolupráca v oblasti cestovného ruchu
  zľavové turistické balíčky
  spoločná prezentácia oboch miest na veľtrhoch a výstavách CR 
 • Spolupráca medzi Klubmi seniorov - obojstranné výmeny členov klubov seniorov, obojstranná účasť seniorov na športových hrách 
 • Spolupráca medzi školami - obojstranné výmeny študentov - projekt „Ahoj kamarát“ 
 • Spolupráca medzi knižnicami 
 • Oficiálne návštevy predstaviteľov mesta 
 •  Zaujímavosti o meste
  • „FILMOVÉ MESTO – natáčali sa tu scény k filmom, ako napr. Amadeus, Kráľovská aféra, francúzsky seriál Napoleon s Gérardom Dépardieu, Nehynúca láska, remake slávnej Angeliky, životopisný dokument o ruskej cárovnej Kataríne Veľkej, česká klasika Třicet panen a Pythagoras, Requiem pro panenku, Dědictví 2, seriál Četnické humoresky, rozprávka Peklo s princeznou
  • Arcibiskupské vínne pivnice ponúkajú možnosť ochutnať OMŠOVÉ VÍNO, ktoré sa vyrába bez prímesí. História jeho výroby siaha až do doby českého kráľa Karla IV.
  • MINIZOO ako súčasť Podzámskej záhrady, kde sú umiestnené o. i. aj paviány, bažanty kráľovské a exotické vtáctvo. Pôvodne bola záhrada využívaná ako záhrada, v ktorej sa pestovalo ovocie a zelenina
  • nachádza sa tu druhá najväčšia svetová KOLEKCIA CIRKEVNÝCH RAZIEB (mincí a medailí), hneď po zbierke vatikánskej
  • Kolonáda KVETNEJ ZÁHRADY vďaka akustickému „kúzlu“, ktoré sa nazýva aj Dionýzovu ucho, neudrží žiadne tajomstvo
  • dominantou Kvetnej záhrady je osemboká ROTUNDA, v ktorej sa nachádza unikátne FOUCAULTOVO KYVADLO, ktoré dokladá otáčanie Zeme okolo svojej osi
  • sú tu vybudované TRI MINIPIVOVARY
  • súčasťou ZÁMOCKEJ KNIŽNICE je aj kolekcia rukopisov, ktoré zahŕňajú napríklad diela P. J. Vejvanovského, J. Haydna, L. van Beethovena alebo W. A. Mozarta
 
Viac informácií o meste Kroměříž nájdete na stránke www.mesto-kromeriz.cz
 
 

Meet Kroměříž

Kroměříž, Czech Republic
December 1st, 1972 - Agreement between Nitra and Kroměříž

 • Town of historical monuments, schools, art, culture and monuments of UNESCO
 • Also known as ‘’Athens of Hanakia’’
 • In 1997 it was declared as the most beautiful historical town in the Czech Republic
 • The center of music festivals, holds a music festival each summer, harvest festival known as Dožinky in the Zlín Region, movie tours Arsfilm
 • Cooperation in the field of tourism
  Discount tourist packages
  Mutual presentation of both towns at fairs and exhibitions in the Czech Republic
 • Collaboration between Seniors Club - exchanges of members of the club for seniors between Nitra and Kroměříž, two-sided participation of seniors in sports games
 • Collaboration between schools - two-sided student exchange - project ‘’Ahoj kamarát’’
 • Collaboration between libraries
 • Official visits by city officials

 • Interesting facts about Kroměříž:
 • A town known for movies - many films and TV series were filmed here, such as: Amadeus, A Royal Affair, French TV series Napoléon staring Gérard Dépardieu, Immortal Beloved, remake of the notable film Angelique, a biographical documentary about the Empress of Russia Catherine the Great, a Czech classic Třicet panen a Pythagoras (Thirty virgins and Pythagoras), Requiem pro panenku (Requiem for a Maiden), Dědictví 2 (Heritage 2), TV series Četnické humoresky, and a film for children called Peklo s princeznou (Hell with a princess).
 • Archbishop’s wine cellars offer the opportunity to taste Omšové víno, which is made without additives and it is said that this wine is known since the rule of Charles IV
 • Minizoo is a part of the Podzámska garden, where visitors can find baboons, pheasants, royal and exotic birds. Originally, this garden was used as a typical garden were the residents grew fruits and vegetables
 • Here can be found the world’s second largest collection of church embossing (coins and medals). The first is located in Vatican City.
 • In the Flower garden can be found the ‘’Ear of Dionysus’’, which does not keep any secret
 • Within the Flower garden lies the octagonal Rotunda, in which is found the unique Foucault pendulum, which shows the rotation of the Earth around its axis
 • In Kroměříž can be also found three microbreweries
 • Part of the Zamocká library is also a collection of manuscripts, which include, for instance, works of: P.J. Vejvanovský, J. Haydn, L. van Beethoven, W.A. Mozart, etc.

You can find more information about Kroměříž on the website www.mesto-kromeriz.cz