Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Archeologické lokality

V Nitre sa nachádza spolu 6 archeologických lokalít, ktoré dokladujú prvopočiatky vývinu osídlenia a života v Nitre a a jej okolí.

1. Archeologická lokalita Nitra - hrad
Archeologickým výskumom ešte v 30tych rokoch 20. storočia sa zistilo, že kostolík na hrade datovaný dnes na prelom 11. – 12. stor. prekrýva časť etážového staršieho pohrebiska. Jeho existencia i situácia hradného kopca spolu s historickými prameňmi o zriadení biskupstva dovoľuje predpokladať výstavbu hradu už ako významného veľkomoravského hradiska s adekvátnymi početnými architektúrami.
Posledné výskumy v tejto lokalite taktiež potvrdili, že súčasný kostol sv. Emerána nie je Pribinov kostol. Dôkazy ležia pod stredovekým cintorínom pri kostole.
Na hrade sa našli aj zlomky keramiky už zo 7. storočia, je ich však príliš málo na to, aby dokazovali osídlenie hradného kopca už v tomto období /dokázané je 9. stor./ Na západnej strane hradného kopca bola odkrytá časť veľkomoravského valu. Pod ním na dvoch úsekoch bol odhalený palisádový žľab, starší ako val. O existencii kamennej murovanej stavby na vrchole kopca svedčia zvyšky, ktoré boli sekundárne použité pri budovaní veľkomoravského valu. Ten bol postavený z kameňov nasucho, bez malty, tz. že na val bol použitý materiál z rozobranej murovanej stavby.
Ďalšie nálezy svedčia o tom, že tu v 9. stor. a začiatkom 10. stor. pracovala šperkárska dielňa.
Archeologický výskum v tejto lokalite bol ukončený v r. 1996. Lokalita bola znovu prikrytá a dnes nie je viditeľná. Posledné výskumy hradísk z roku 2013 potvrdzujú, že Nitrianske stredoveké hradisko bolo najväčším na Slovensku s rozlohou 8,9 ha.

 

2. Archeologická lokalita - Martinský vrch
Priestor bol osídlený viacerými kultúrami už v praveku. Dnes sú tu viditeľné pozostatky starého slovanského hradiska o rozlohe 20 ha. Hradisko bolo opevnené kamenným valom, priekopou a dvojitými mohutnými palisádami, ktorých koly mali priemer až 60 cm. Na hradisku boli objavené a presne lokalizované základy románskeho kostola z 9. storočia, na ktorom v 11.-12.stor. vyrástol kostol sv.Martina. V blízkosti kostola bolo pohrebisko s vzácnymi nálezmi z 9. – 11. storočia /karolínska minca z 9.stor. objavená ako obolus mŕtvych v ústach jednotlivca a ozdoby odevov z 11. stor./. Na predhradí sa odkrylo niekoľko slovanských obydlí a široká /10 –12 m/, dlhá /800 m/ kamenná cesta z 9. storočia. Odkrytých tu bolo množstvo obilnicových jám a slovanské remeselnícke dielne z 9. storočia na výrobu predmetov zo železa, z kostí a z kameňov. Dedina patriaca k tomuto kostolu ležala pravdepodobne v intraviláne bývalej obce Chrenová.
Samotný kostolík bol vyše 20 m dlhý a široký 7 m. Mal štvorcovú apsidu asi aj vežu /ako naznačovali veľké kvádre v rohoch stavby/, klenby, ktoré sa opierali o vyše 1,5 m hrubé múry. Bol maľovaný a zdobený freskami, budovaný dôkladne a nákladne, ale jedno mu chýbalo : Pribinovo meno. To sa v troskách nezachovalo.
V priestore bol vykonaný archeologický výskum v r.1993. Časti náleziska boli na povrchu zakonzervované. Dnes patrí tento priestor Ministerstvu obrany SR a nie je prístupný verejnosti.

 

3. Archeologická lokalita Nitra – Mačací hrádok
Je to vzácna rímska a hradištná archeologická lokalita ako aj stredoveký hrádok s výrobou železa a skla. Lokalita je datovaná do 12.-13.storočia. Archeologickým výskumom sa zistilo vlastné podhradie s dôležitou remeselnou kováčskou výrobou, ako aj rozsiahle pohrebisko sprevádzané jednoduchým šperkom. Terén bol výhodný aj pre obranu areálu hradiska. Bol opevnený dvojitými mohutnými palisádami, jednotlivé koly mali priemer až 60 cm. Domčeky mali prevažne kamennú podmurovku. Lokalita je tiež bohatým náleziskom rôznych kamenných premetov ako sú sekery s prevŕtaným otvorom, úlomky pazúrikov, kusy plochých dobre vyhladených hrnčekov a i. Boli tu nájdené aj rôzne železné predmety, nádoby, obruče a pod.

 

4. Archeologická lokalita Nitra - Lupka
Toto staré slovanské hradisko, obohnané mohutným kamenným valom z 8. – 9. stor. bolo založené Slovanmi z obdobia Veľkej Moravy. Strážilo prístup do Nitry od severu. Okrem vlastného areálu, chráneného 7,5 m vysokým a 3,5 m širokým kamenným valom a 3m hlbokou priekopou z vnútornej strany, malo opevnené aj rozsiahle podhradie na južnom úpätí vrchu. Severozápadným smerom pod čiastočne zachovaným valom bola upravená 6 m široká terasa a na nej zabudované hrnčiarske pece. Juhovýchodne od nich bolo smerom k mestu, pod samotným valom menšie pohrebisko, na ktorom boli pochovaní prví dosiaľ známi slovenskí hrnčiari – remeselníci. Ide o vzácne Veľkomoravské pohrebisko, ktorého nálezy svedčia o vyspelom šperkárskom remesle, zložité typy náušníc, prsteňov, gombičiek zo zlata, striebra a bronzu. Hradisko slúžilo ako útočište pre okolité obyvateľstvo v čase vojnového nebezpečenstva, inak tu sídlila menšia posádka chrániaca prístupovú cestu ku kniežaciemu hradisku z tejto strany. Pred niekoľkými rokmi tu bolo odkryté nálezisko obsahujúce 13 hrnčiarskych pecí, malé piecky bez roštu, atp. Hrnčiarske pece pri hradisku Lupka sú prvým archeologickým nálezom tohto druhu na slovanskom území v 9.storočí.
Dnes sú viditeľné iba nepatrné stopy po opevnení, inak je celá lokalita prírodnou rezerváciou rastlín.

 

5. Archeologická lokalita Nitra – Šindolka
Veľkoplošná lokalita s nálezmi viackultúrneho sídliska s prevládajúcim osídlením v strednej dobe laténskej a v stredoveku. V strednej dobe laténskej sa na Šindolke nachádzala osada, ktorá patrí k najväčším dosiaľ preskúmaným sídliskám na Slovensku. V rokoch 1968 – 1995 bolo objavených 32 sídliskových zahĺbených objektov a 20 jám. Základným stavebným materiálom bolo drevo a hlina. Steny chát boli buď zrubové alebo vypletané z prútia a vyplnené hlinou, ktorá sa zachovala ako mazanica. Z vnútorného zariadenia zariadenia stavieb sa zachovalo málo. Väčšinou sú to hlinené výstupky, ktoré považujeme za lavice. Niektoré stavby mali i funkciu výrobnú, hospodársku alebo kombinovanú, takže priestor bol rozdelený na obytnú, pracovnú a zásobnú časť. Jamy mali zásobnicovú, príp. exploatačnú funkciu. Archeologické nálezy sú zastúpené bronzovými a železnými sponami, sklenými a lignitovými náramkami a drobnými železnými predmetmi. Z doby laténskej pochádzajú výskumom odkryté žiarové hroby, ktoré sú pravdepodobne zostatkom pohrebiska.
V stredoveku sa na Šindolke nachádzalo sídlisko a pohrebiská. V 9. – 10. storočí tu bola roľnícko-remeselnícka osada, v 11. – 13. storočí stredoveká dedina, ktorá však nie je identifikovaná v písomných prameňoch. Archeologickým výskumom boli odkryté obytné objekty s kamennými a hlinenými pecami, výrobné objekty, pece zapustené do terénu, zásobné a odpadové jamy. V areáli sídliska boli nájdené hroby z 10. – 11. storočia, z ktorých niektoré obsahovali arpádovské mince, esovité záušnice, sklenené koráliky, strieborné prstene a bronzový prsteň.

 

6. Archeologická lokalita Nitra - Zobor
Vrcholové hradisko z doby bronzovej (lužická kultúra) a zo stredoveku (9. storočie). Ide o prvé opevnené výšinné sídlisko v údolí Nitry a svojou rozlohou okolo 15 ha patrí v tomto regióne k najväčším. Opevnenie obopína celé temeno masívu, Pyramídu i vlastný vrchol Zobora, oddelené od seba výrazným sedlom. Výška opevnenia na severozápadnej strane dosahuje okolo 7 m. Do hradiska sa vchádzalo tromi bránami, umiestnenými vo východnej, severnej a západnej časti valu. Vzhľadom na dominantnú polohu i rozlohu malo hradisko v období lužickej kultúry okrem útočiska pre obyvateľov okolitých osád spĺňať aj funkciu organizačno-správnu alebo kultovú.
Archeologický výskum hradiska identifikoval časť podlahy sídliskových objektov vymazaných hlinou a spodok ohniska. Na západnej strane opevneného sídliskového areálu vznikla vybudovaním valu prirodzená cisterna, slúžiaca zrejme ako zásobáreň vody pre obyvateľov hradiska. Archeologické nálezy sú zastúpené zlomkami bronzových predmetov, bronzovou kopijou, bronzovou sekerou s tuľajkou a železnými nožíkmi. Najpočetnejšiu skupinu nálezov tvorí keramika.
 ➡️ HRADISKO ZOBOR ⬅️


Pamiatkový úrad SR pri príležitosti medzinárodného dňa archeológie (17. 10.) zverejnil 3D interaktívne modely hradísk z leteckého laserového skenovania:

Hradisko Zobor - národná kultúrna pamiatka  ➡️ https://skfb.ly/6THz7 ⬅️ 

Hradisko Žibrica - národná kultúrna pamiatka ➡️ https://skfb.ly/6TwEZ ⬅️